21 Iunie, 2018

Taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale

Prin Legea nr. 29/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 126 din 7 martie 2013, a fost aprobată O.U.G. nr. 40/2012  pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998, republicată în Monitorul oficial nr. 959/2006 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

Textul a cărui aplicare a fost suspendată prevede că nivelul taxelor în lei, prevăzute în anexele la ordonanţa nr. 41/1998, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la data de 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 octombrie a anului anterior. Suspendarea se aplică până la data de 1 ianuarie 2014.

Prin expunerea de motive a acestei amânări, Executivul invoca, la momentul emiterii actului de suspendare, faptul că actualizarea la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data de 1 octombrie a anului anterior, ar presupune o creştere a taxelor cu circa 20%, iar în condiţiile menţinerii crizei economice şi implicit a reducerii veniturilor persoanelor fizice şi juridice române, o creştere a taxelor în perioada următoare este neadecvată circumstanţelor şi ar conduce la o scădere a veniturilor din taxele în domeniul proprietăţii industriale.

De fapt, nu era prima suspendare a acestei dispoziţii: anterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010, se dispunea – din aceleaşi considerente, că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, urmau să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Înţelegem, astfel, că se menţin condiţiile de natură să împiedice aplicarea reglementării, prin faptul că în 2012 a fost dată ordonanţa de prelungire a suspendării, ordonanţa aprobată prin recenta lege pe care o semnalăm.

Textul privind actualizarea taxelor la nivelul cursului valutar al BNR fusese introdus în reglementarea de bază prin Legea nr. 66/2010, începând cu 09.05.2010. Prin suspendarea aplicată, înţelegem că rămân aplicabile dispoziţiile anterioare celor date de Legea nr. 66/2010, dispoziţii potrivit cărora cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum şi nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia cursului de schimb şi, respectiv, de indicele de inflaţie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.

Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale se referă la: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv topografiile produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie.

Aceste taxe se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.

Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 şi 29 din reglementarea de bază dată de O. G. nr. 41/1998. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţă în acest sens.

De asemenea, în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile cerute de O.U.G. nr. 41; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.

Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii.

Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în O.G. nr. 41/2012.

Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate. În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.

Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

*

După ce a fost republicată în Monitorul oficial nr. 959/2006, Ordonanţa nr. 41/1998 a mai suferit modificări prin:

- Legea nr. 28/2007 (M.Of. nr. 44/2007) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată;

- Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată in Monitorul Oficial nr. 851/2007;

- Legea nr. 66/2010 (M.Of. nr. 226/2010) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2010 (M.Of. nr. 890/2010) pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora;

- Legea nr. 204/2011 (M.Of. nr. 813/2011) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2012 (M.Of. nr. 447/2012) pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu