21 Ianuarie, 2018

TAXA judiciară de timbru se majorează! Cât vom plăti în plus pentru cererile depuse în instanţe?

În cadrul şedinţei de ieri, 26 iunie 2013, susţinute la Palatul Victoria, Guvernul a adoptat proiectul de act normativ care prevedea modificarea sistemului taxei judiciare de timbru, introducând obligativitatea achitării acestei taxe pentru cereri scutite de la plată până în momentul de faţă, precum şi majorarea substanţială a tarifelor practicate.

* Taxa judiciară de timbru se va achita pentru cereri scutite de la plată până acum

Conform proiectului de ordonanţă de urgenţă, se stabilesc următoarele tarife pentru cereri scutite până acum de la plata taxei judiciare de timbru:

  • 20 lei – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii.

Forma actuală:

tarif2
Sursa foto: Lege5.ro

Aceeaşi suma se va achita şi pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate.

Tot 20 lei se va achita şi pentru cererile privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat.

  • 100 lei – acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice.

* Avem şi reduceri tarifare?

 De asemenea, acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se vor taxa astfel:

  • până la valoarea de 500 lei – 8 %, dar nu mai puţin de 20 lei;
  • între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7 % pentru ce depăşeşte 500 lei;
  • între 5001 lei şi 25.000 lei – 355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 lei;
  • între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1355 lei + 3 % pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
  • între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
  • peste 250.000 lei – 6105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 200.000 lei.

În imaginea de mai jos pot fi consultate tarifele actuale practicate:

tarif1

* Ce taxe se majorează şi cat de mari sunt diferenţele?

Proiectul de act normativ prevede tarife cu mult mai mari pentru anumite tipuri de cereri, diferenţe majore înregistrându-se după cum urmează:

  • de la 19 la 100 lei – cererile pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora;
  • de la 39 la 50-200 lei – cereri referitoare la raporturile de familie, respectiv cererile de divorţ;
  • de la 39 la 100 lei – acţiuni pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora, ori pentru restabilirea dreptului atins;
  • de la 39 la 100 lei – acţiuni  pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului;

Forma actuală:

tarif3
  • de la 39 la 300 lei – cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora;
  • de la 120 la 200 lei – acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată prin Legea nr.287/2004 şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări;
  • 100 lei în plus – cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului.

Câteva diferenţe tarifare mari se remarcă şi în ceea ce priveşte cererile formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces:

  • de la 4 la 100 lei – cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces pentru care se solicită recuzarea;
  • de la 4 la 100 lei – cereri de strămutare în materie civilă;
  • de la 4 la 20 lei – cereri de repunere în termen;
  • de la 10 la 20 lei – cereri de perimare;
  • 20 de lei – cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă;
  • 20 de lei – cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare înjudecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
  • 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată *(aceeaşi valoare) – cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor;
  • de la 4 la 50 lei – cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute;
  • 0,20 lei/pagină – cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă;
  • 1 leu/pagină *(aceeaşi valoare) – cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie;
  • 1 leu/pagină *(aceeaşi valoare) – cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora;
  • de la 2 la 5 lei (pentru fiecare exemplar de copie) – cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive.

Atenţie! Prevederile de mai sus sunt cele incluse în forma de proiect a actului normativ. Vom reveni cu forma finală a ordonanţei aprobate de Guvern, în momentul publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Menţionăm faptul că actul normativ este unul amplu, cu multiple prevederi, în materialul de faţă fiind redată doar o sinteză.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare timbru poate fi consultat integral AICI!

***

După publicarea în Monitorul Oficial a formei finale a acestei ordonanţe de urgenţă, în momentul intrării în vigoare a noilor prevederi, vor fi abrogate:

  • Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu