20 Noiembrie, 2019

Buletin legislativ: Statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate

În România, piața RASDAQ/ piaţa necotatelor a apărut din motive "istorice", odată cu derularea programelor de privatizare în masă: societăţile incluse în acest program erau obligate prin lege să fie listate pe o bursă. ...

continuare →

Operaţiunile de leasing: contabilizare şi monografie contabilă, în contextul implementării IFRS

Operaţiunile de leasing sunt reglementate din punct de vedere contabil prin punctele 48 – 51 din Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, (OMFP nr. 1286/2012). 1. Contabilizarea operaţiunilor de leasing  Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17. (punctul 48 din OMFP nr. 1286/2012).În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”. Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 “Datorii din operaţiuni de leasing financiar”. (punctul 49 din OMFP nr. ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS

Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 20.02.2013 (M.Of. 100/2013). Intrat în vigoare la: 20 februarie 2013 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin. Art. I. – Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea ...

continuare →

Se modifică reglementările contabile conforme cu IFRS!

Un proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice şi publicat pe site-ul instituţiei astăzi, 6 februarie 2013, prevede completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piață reglementată. Referatul la proiectul de ordin, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din cadrul MFP are în vedere Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de raportare financiară, act normativ potrivit căruia societăţile comerciale menţionate întocmesc pentru exercţiul financiar al anului 2012 situaţii financiare anuale individuale în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aceste situaţii financiare anuale se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ...

continuare →

Noutăţi contabile referitoare la trecerea la aplicarea IFRS

În prezent, reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt prevăzute prin OMFP nr. 1286/2012. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, inclusiv modificarea dispoziţiilor din OMFP nr. 1286/2012. Prezentăm mai jos detaliat principalele aspecte reglementate cu referire la reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Dispoziţiile acestui ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: * Clarificări privind retratarea operaţiunilor contabile. Conform art.1 alin. (2) din OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la ...

continuare →

Semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS

Regulile privind semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 şi nr. 687 bis din 04/10/2012. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. De ...

continuare →

Societăţile cu valori imobiliare pe piaţa de capital trebuie să adopte standardele internaţionale de raportare financiară

În Monitorul Oficial nr. 424 din 26.06.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Actul normativ se adresează entităţilor ce au admise la tranzacţionare valorile mobiliare pe o piaţă de capital reglementată. Aceste societăţi sunt cunoscute ca entităţi aflate sub supravegherea CNVM în temeiul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Toate aceste societăţi au obligaţia ca, la întocmirea situaţiilor financiare individuale anuale, să adopte standardele internaţionale de raportare financiară – IFRS. Prezentul ordin se aplică începând cu anul acesta şi este aplicabil pentru întocmirea situaţiilor fianaciare şi pentru 2012. Aplicarea IFRS este obligatorie indiferent de cifra de afaceri şi de activele deţinute de aceste entităţi. Dacă aceste entităţi întocmesc pentru prima dată situaţii financiare anuale, conform IFRS, pentru anul ...

continuare →