21 Octombrie, 2019

Studiu de caz – Acordul coproprietarilor pentru atribuirea în folosință exclusivă a unei părți din terenul aflat în coproprietate

Prin cererea de chemare în judecată formulată (completată și precizată) reclamanta A., în contradictoriu cu paraţii B.,D, E și F a solicitat instanței de judecată să oblige pârâţii să își dea acordul pentru ... ...

continuare →

STUDIU DE CAZ:Când suntem în situația unui refuz nejustificat de soluționare a cererii în temeiul Legii contenciosului administrativ?

Prin cererea formulată de reclamanta V. C.I., în contradictoriu cu pârâtele PRIMĂRIA MUNICIPIULUI O. şi STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL O. reclamanta a arătat că pârâţii nu respectă un act prin care s-au obligat să o pună în posesie asupra unui teren, apreciind că o astfel de situație este asimilată refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere potrivit art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004,  şi anume, „nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, după obligarea sa prin hotărâre judecătorească, Municipiul O., prin primar, a emis dispoziţia de restituire în natură a terenului respectiv, unde în cuprinsul acesteia la art. 2 este prevăzut că: „punerea în posesie se va face după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară, prin proces verbal de punere în posesie”.Reclamanta a mai arătat că în urma emiterii ...

continuare →

Studiu de caz. Acțiune privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare referitor la un teren extravilan

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta T.C. S.R.L. prin lichidator, Cabinet Individual Insolvenţă C.L., a chemat-o în judecată pârâta N.C., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să încheie cu reclamanta act autentic de vânzare cumpărare cu privire la imobilul situat în extravilanul localităţii G. înscris în CF 52278 Feleacu, nr. cadastral 52278, în caz contrar hotărârea să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, să se dispună intabularea dreptului de proprietate al reclamantei în CF cu cheltuieli de judecată. ...

continuare →