19 Septembrie, 2017

STUDIU DE CAZ: Suspendarea CIM din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii / reducerii temporare a activității

Prin cererea introductivă de instanță reclamantul a solicitat instanţei de judecată să dispună anularea Deciziei nr. 6990/03.06.2011 emisă de către pârâtă, ca netemeinică şi, pe cale de consecinţă, să dispună obligarea pârâtei de a-l repune... ...

continuare →

O decizie privind suspendarea urmăririi administrative

Într-un recent material publicat de Legestart, intitulat “Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă”, se făcea trimitere la o decizie a Curţii Constituţionale, pe care o prezentăm în cele ce urmează. Cu ocazia soluţionării unei cauze de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În motivarea prezentată, autoarea acesteia susţine că posibilitatea organelor fiscale de a suspenda soluţionarea unei contestaţii, potrivit art. 214 din Codul de procedură fiscală, a devenit deja o practică şi încalcă prevederile Constituţiei şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Soluţionarea unei contestaţii pe cale administrativă doar la finalul soluţionării unui dosar penal are ca efect tergiversarea nejustificată a soluţionării cererii, ceea ce contravine art. 21 alin. (3) din Constituţie. De asemenea, autoarea consideră că textul criticat limitează ...

continuare →

Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă

Este firesc ca, în virtutea principiului “penalul ţine în loc civilul”, procedura administrativă privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva actelor administrative fiscale să fie suspendată fie până la încetarea motivului care a determinat suspendarea, fie până la un termen stabilit de organul fiscal competent prin decizia de suspendare.După acest extras din Decizia Curţii Constituţionale nr. 56/2013, să vedem care este procedura aplicabilă în materie civilă şi fiscală.• Codul de procedura civilă se referă, în art. 413, la suspendarea facultativă, dispunând că instanţa poate suspenda judecata:1. Când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;2. Când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel;3. În alte cazuri prevăzute de lege.Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit ...

continuare →