17 Noiembrie, 2019

Prejudicii suferite de stat prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am prezentat modul în care a avut şi are loc (din anul 2004 şi până în prezent) prejudicierea contribuabililor pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care acestea sunt aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Prin acest articol ne propunem să prezentăm şi modul în care poate avea loc prejudicierea statului pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care reglementările în materie de prescripţie sunt interpretate şi aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie sunt de amintit numeroasele şi gravele neajunsuri în aplicarea prescripţiei, cauzate atât de neajunsurile legislative, cât şi de organele fiscale şi de justiţie printr-un mod ...

continuare →

Regimul veniturilor primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin

Prin amendamentele aduse de Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136/14.03.2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a dispoziţiilor din Codul fiscal privind acest subiect. În definirea veniturilor din salarii, Art. 55 din Codul fiscal dispune că sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor. În cadrul enumerării care urmează, la litera m) a Art. 55 alin. (2) sunt încadrate sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul ...

continuare →

Obligaţiile către stat, stabilite din oficiu

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă face obiectul ordinului preşedintelului ANAF nr. 3392/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 816 din 18 noiembrie a.c. Tot de dată recentă, prin Ordinul OPANAF nr. 3389, publicat în M.Of.nr. 804 din 14 noiembrie au fost aduse precizări metodologice privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Baza legală o constituie prevederile art. 83 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicat cheltuielilor efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului

Regula generală, în cazul deductibilităţii cheltuielilor, este încadrarea acestora. În funcţie de natura cheltuielii putem avea: cheltuieli deductibile integral, cheltuieli deductibile parţial şi cheltuieli nedeductibile. Aceste încadrări se realizează în baza prevederilor Codului fiscal. În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, primite în administrare/concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate sunt încadrate din punct de vedere fiscal drept cheltuieli deductibile integral. (baza legală: art. 21 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). Facem precizarea că această prevedere a fost introdusă prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 2 septembrie ...

continuare →