25 Ianuarie, 2020

O clarificare privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului

O locuinţă a fost construită din bani publici şi a fost dată folosinţă prin contract de închiriere. În urma procesului de privatizare, a devenit proprietar o societate comercială cu capital privat. Prin dreptul său de opţiune, chiriaşul poate cere să cumpere locuinţa.Întrebarea care s-a pus a fost aceea de şti dacă societatea proprietară are obligaţia de a vinde.Citiţi mai jos în ce condiţii a fost pusă această problemă şi cum a fost soluţionată.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, aflate la data opţiunii chiriaşului ...

continuare →

Infracţiuni ale administratorului judiciar şi ale administratorului unei societăţi comerciale reglementate prin Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa

Infracţiuni prevăzute şi sancţionate de Legea nr.85/2006 privind insolvenţa săvârşite de către administratorul judiciar Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa, administratorul judiciar este acea persoană fizică sau juridică, sau reprezentantul acesteia. Condiţia esenţială pentru ca o persoană să aibă calitatea de administrator judiciar este aceea de a avea calitatea de practician în insolvenţă. Administratorul judiciar trebuie să facă dovada unei experienţe generale sau specifice în materia insolvenţei şi a-şi arăta disponibilitatea de timp şi de resurse umane necesare desfăşurării activităţii. De asemenea, administratorul judiciar trebuie să facă dovada asigurării sale pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabilă care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Faptele administratorul judiciar sunt incriminate în prevederile art.144 şi art.145 din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa sub forma infracţiunii de gestiune frauduloasă şi a infracţiunii de delapidare. a) Infracţiunea de gestiune frauduloasă prevăzută la art. 214 alin. 1 din ...

continuare →

Infracţiuni ale administratorului, prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată

Plecând de la modul de incriminare a infracţiunilor, se poate afirma că Legea nr. 31/1990, republicată, este o lege extrapenală, ce conţine dispoziţii penale, deoarece reglementează în principal constituirea, organizarea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale şi, doar în subsidiar, are în vedere o serie de fapte legate de aceste  aspecte, fapte calificate drept infracţiuni. Cu toate acestea, s-a apreciat că Legea societăţilor comerciale ar fi şi o lege penală specială, deoarece incriminează primar unele fapte, unele infracţiuni ce nu se regăsesc în Codul penal. Principalele infracţiuni în concepţia Legii nr. 31/1990 a căror subiecţi activi sunt administratorii sunt prezentate în continuare. Potrivit art. 271 din Legea nr. 31/1990, sunt pedepsiţi cu închisoarea de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care au săvârşit următoarele fapte penale: a) infracţiunea de prezentare, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului de date ...

continuare →

Trecerea de la sintagma “societate comercială” la sintagma “societate”

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale. Această lege a intrat în vigoare începând cu data de 01.09.2012. Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului, care au în denumire sintagma “societate comercială”, sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul “societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”. Aşadar, categoria de societăţi vizate de prezenta lege este categoria societăţilor care, în denumirea inscripţionată pe certificatul de înmatriculare, au termenul de ...

continuare →

Persoanele desemnate să exercite
 funcţia de administrator

Faţă de rolul dinamic pe care îl ocupă administratorul în organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale, persoana care este desemnată în această calitate trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, cerute de lege. În acest sens, vom expune în prealabil o serie de precizări cât priveşte persoanele care pot fi desemnate să exercite funcţia de administrator. Cu ocazia modificării şi completării Legii nr. 31/ 1990 a societăţilor comerciale, legiuitorul a fost receptiv, în cazul reglementării persoanei administratorului, atât faţă de legislaţia Comunităţii Europene, cât şi la sugestiile şi soluţiile oferite de doctrina actuală a dreptului comercial. În cele ce urmează, vom distinge între condiţiile de numire a administratorului persoană fizică şi a administratorului persoană juridică. Administratorul persoană fizică Condiţiile faţă de care ne raportăm pentru a stabili calitatea administratorului persoană fizică sunt capacitatea juridică, onorabilitatea, cetăţenia administratorului, chestiunea calităţii de asociat a administratorului, a cumulului calităţii de administrator la mai multe ...

continuare →

O societate comercială se privatizează. Ce se întâmplă cu creanţele?

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că la data depunerii hotărârii de dizolvare la oficiul registrului comerţului se suspendă judecarea tuturor acţiunilor în pretenţii judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societăţii comerciale, termenele de prescripţie a acţiunilor de realizare a creanţelor aparţinând creditorilor acesteia, precum şi orice procedură de executare silită pornită împotriva ei. ■ Cadru legal. Tema în discuție este tratată în articolul 35 (1) al legii, din care am citat mai sus, precum şi în articolele următoare cu dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării. Lichidatorul are obligația ca, în cel mult 10 zile de la data intrării în funcţie, să întocmească tabelul de creanţe, care va fi depus la sediul societăţii comerciale pentru a putea fi consultat de către creditori. Dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge ...

continuare →

O societate comercială este obligată să renunţe la un imobil restituit foştilor proprietari. Care este întinderea despăgubirii la care are dreptul?

În discuţie este situaţia în care o societate comercială deţinea, în patrimoniul ei, un imobil care a trebuit să fie restituit foştilor proprietari. Problema care a făcut obiectul recursului în interesul legii, a fost aceea de a se şti cum se calculează despăgubirile acordate societăţilor comerciale de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare pentru prejudiciul suferit ca urmare a retrocedării unor imobile. Pe această temă, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a declarat recurs în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, solicitând să se constate că despăgubirile trebuie să reprezinte, din patrimoniul prezent, aceeaşi proporţie pe care activul o avea în patrimoniul societăţii ale cărei acţiuni au fost cumpărate prin contractul de privatizare la momentul cumpărării, prin aplicarea aceleiaşi proporţii ...

continuare →