27 Ianuarie, 2020

Care sunt instrucțiunile de întocmire și depunere a situațiilor financiare pentru societăți, în sfera CNVM?

În Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul CNVM nr. 3  din 16 ianuarie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007. Prezentul ordin modifică foarte ușor procedura de depunere a situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM. Ordinul stabilește două situații principale: * aprobă formatul situațiilor financiare și corelațiile între formulare; * stabilește modul de aplicare a depunerii situațiilor financiare anuale de către societăți din sfera CNVM, ce au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Depunerea situațiilor financiare Situațiile financiare anuale se depun la CNVM astfel: - pentru societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, societățile ...

continuare →

Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS

Regulile privind aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 şi nr. 687 bis din 04/10/2012. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională. Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se ...

continuare →

Modificări ale IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”, publicate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 (iunie 2012)

IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” reglementează baza pentru prezentarea situaţiilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea atât cu situaţiile financiare ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor entităţi. Astfel, IAS 1 prevede dispoziţii generale pentru prezentarea situaţiilor financiare, orientări pentru structura acestora şi dispoziţii minime privind conţinutul lor. Situaţiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziţiei financiare şi a performanţei financiare a unei entităţi. Obiectivul situaţiilor financiare cu scop general este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. În Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 au fost publicate câteva amendamente la IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”: Modificări privind setul de situaţii financiare Notele conţin informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în situaţia poziţiei financiare, situaţia (situaţiile) profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului ...

continuare →

Ce trebuie să ştim despre situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici aferente anului 2011

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 19 ianuarie 2012, a fost publicat Ordinul MFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 1. Persoanele care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale - Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice; - Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial; - Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; - Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil; ...

continuare →

Situaţiile financiare la instituţii publice

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.24/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 37 din 17 ianuarie, au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011. Atragem atenţia asupra reglementărilor în temeiul cărora se întocmesc situaţiile financiare, pentru autorităţi publice, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice autonome şi instituţiile publice subordonate. ■ Ordinul MFP prevede că, la data intrării în vigoare, se abrogă orice dispoziţii contrare. Totodată, în Norme sunt menţionate reglementările aplicabile pentru modelele folosite la întocmirea situaţiilor, respectiv: - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 şi 40a-40c la situaţiile financiare). La aceste Norme, se introduc două noi anexe: anexele 20.a “Situaţia ...

continuare →

Restabilirea încrederii în situaţiile financiare: Comisia Europeană doreşte o piaţă a auditului deschisă, dinamică şi de o calitate mai ridicată

Criza financiară din 2008 a scos în evidență lacune importante ale sistemului de audit european. Auditurile efectuate la câteva instituții financiare mari înainte de criză și după declanșarea acesteia s-au încheiat cu rapoarte de audit pozitive („opinie fără rezerve”), în ciuda gravelor probleme intrinseci care afectau sănătatea financiară a instituțiilor în cauză. Rapoartele de inspecție recente ale autorităților naționale de supraveghere conțin de asemenea critici la adresa calității auditurilor. Conform propunerilor pe care Comisia Europeană le-a adoptat pe 30 noiembrie, această situație urmează să se schimbe prin clarificarea rolului auditorilor și introducerea unor norme mai stricte pentru sectorul de audit, vizând în special consolidarea independenței auditorilor, precum și creșterea diversității pieței de audit, caracterizată în prezent de un grad ridicat de concentrare. Comisia propune totodată crearea unei piețe unice a serviciilor de audit legal, ceea ce ar permite auditorilor ca, odată ce au fost autorizați într-un stat membru, să-și poată ...

continuare →

BNR lansează în dezbatere publică un proiect de ordin privind modelele situaţiilor financiare periodice, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

Pe site-ul Băncii Naţionale a României, este supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. Ce se urmăreşte prin proiectul de Ordin? Prin proiectul de Ordin se urmăreşte preluarea terminologiei utilizate în proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu directivele europene şi reclasificarea posturilor de angajamente în afara bilanţului, potrivit prevederilor proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. În acelaşi timp, se doreşte modificarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi şi a corelaţiilor în cadrul şi între formulare. De asemenea, proiectul de act normativ va introduce o cerinţă pentru anumite sucursale din România ale instituţiilor financiare nebancare – persoane juridice străine, de a depune situaţiile financiare periodice (Bilanţul şi Contul de profit ...

continuare →