27 Ianuarie, 2020

REMINDER: Este ultima zi pentru depunerea bilanţurilor financiare pentru 2012! Amenzi de până la 4.500 lei pentru întârzieri

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse situaţiile financiare aferente anului 2012, obligaţie care trebuie îndeplinită de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome,institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.În cazul în care aceste bilanţuri nu vor fi depuse astăzi, se vor aplica amenzi cu valori cuprinse între 300 şi 4.500 de lei, după cum urmează:pentru o perioadă de întarziere între 1 şi 15 zile lucrătoare: 300 – 1.000 lei;pentru o perioadă de întarziere între 16 şi 30 de zile lucrătoare: 1.000 – 3.000 lei;pentru o perioadă de întarziere de peste 30 de zile lucrătoare: 1.500 – 4.500 lei.Situaţiile financiare pentru anul trecut trebuie întocmite şi depuse de către contribuabilii de mai sus inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor. ...

continuare →

ATENŢIE! Mâine este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012!

Maine, 30 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul fiscal 2012.  Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, aceste obligaţii fiscale trebuie depuse de către:societăţile comerciale;societăţile/companiile naţionale;regiile autonome;institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.Aceste categorii de contribuabili au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor.Regulile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012 sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 40/2013.Sursa foto: Lege5.roActul normativ stabileşte că persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie să întocmească şi să depună situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exerciţiul financiar.ATENŢIE! Nedepunerea situaţiilor ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 149/2013 pentru modificarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 (M.Of. 257/2013).În vigoare de la 12.05.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. -Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, ...

continuare →

Legislaţie: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice

Normele metodologice din 12.04.2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 22.04.2013 (M.Of. 229/2013).În vigoare de la 22.04.2013CAPITOLUL ISituaţii financiare trimestriale1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2013 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:1.(1) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare:- anexa 1 “Bilanţ”;În formularul “Bilanţ” (anexa 1 la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 22.1, ...

continuare →

Legislaţie: Norma MFP din 22 ianuarie privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012

Norma metodologică din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 63/2013). CAPITOLUL I Prevederi generale  1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. 1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. 1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 40/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013 (M.Of. 44/2013) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. - ...

continuare →

Noi standarde de contabilitate. IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L360 din 29 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1254/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 10, Standardul Internațional de Raportare Financiară 11, Standardul Internațional de Raportare Financiară 12, Standardul Internațional de Contabilitate 27 (2001) și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (2011). * Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 reglementează: - IFRS 10 Situații financiare consolidate; - IFRS 11 Acorduri commune; - IFRS 12 Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități; * Noul IFRS 10 – Situații financiare consolidate Obiectivul IFRS 10 este stabilirea principiilor de prezentare și întocmire a situațiilor financiare consolidate atunci când o entitate controlează una sau mai multe alte entități. Scopul IFRS 10 este ...

continuare →