13 Noiembrie, 2019

Despre sistemele de remuneraţie – descrieri, avantaje, dezavantaje

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care le are angajatorul faţă de angajatul său este de  a-l plăti. Îndeplinirea acestei îndatoriri presupune, pentru majoritatea angajatorilor, una dintre cele mai mari cheltuieli legate de activitatea prestată.În mod normal, salariile şi costurile aferente acestora (contribuţii la sănătate, şomaj, pensii etc.) se ridică până la aproximativ 60% din costurile totale de exploatare ale unei întreprinderi de mari dimensiuni.Salariile se plătesc pentru cel puţin una dintre raţiunile următoare:  pentru respectarea obligaţiilor legale, pentru a obţine o cotă suficientă din pieţele de muncă relevante, pentru a furniza o recompensă echitabilă celor care îşi îndeplinesc rolurile asumate, pentru a asigura un stimulent pentru angajaţi şi/sau pentru a ţine pasul cu inflaţia.SISTEME DE REMUNERAŢIE• Sisteme de remuneraţie tarifară în funcţie de timpAceste sisteme sunt întâlnite cel mai des. Remunerarea se face la tarife prestabilite, pe oră sau pe săptămână, şi în general nu variază în funcţie de ...

continuare →

Administrarea societăţilor comerciale în sistemul unitar

A. Consiliul de administraţie Conform art. 137 din Legea nr. 31/1990, în societăţile comerciale în care sunt numiţi mai mulţi administratori, aceştia vor forma un consiliu de administraţie. În acest caz, numărul administratorilor trebuie să fie impar. Pentru societăţile pe acţiuni, cu excepţia microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici aşa cum sunt definite prin art. 4 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 346/2004, ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare, legea impune constituirea unui consiliu de administraţie format din cel puţin trei membri. Primii membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi prin actul constitutiv. Ulterior, administratorii vor fi nominalizaţi de către membrii consiliului de administraţie sau de către acţionari şi vor fi desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. O noutate adusă de legiuitor prin Legea nr. 441/2006 o constituie modificarea raportului dintre administrator şi societate. Astfel, în noua reglementare, administratorul nu mai ...

continuare →

Remuneraţia lunară acordată prin contractul de mandat

Parlamentul a adoptat Legea nr.78/2011, publicată în M.Of.nr. 413 din 14 iunie a.c., pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici. Pe fond, este vorba despre remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat pentru anul 2011. Ordonanţa de urgenţă nr.3/2011 stabileşte că prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.203/2009, se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2011, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător. Ulterior aprobării prin lege, O.U.G. nr.79/2008 a mai suferit modificări şi completări prin ordonanţele de urgenţă nr.3 şi 44, ambele din 2011. În forma actualizată, textul art.31 din O.U.G. nr.79/2008 la care se face referire prevede că directorul general/directorul beneficiază de ...

continuare →