17 Septembrie, 2019

Reglementări modificate pentru operatorii economici din turism. Ce s-a schimbat?

Citiţi mai jos care sunt principalele modificări aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 175 din 29 martie 2013, la H.G. nr. nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.O primă serie de modificări priveşte eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice.Dacă sunteţi în situaţia de a solicita acest certificat, având calitatea de operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice. Autoritatea are un termen de cel mult 30 de zile pentru a analiza cererea.Dacă se constată că documentaţia este incompletă, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului vă informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la ...

continuare →

Reglementări ale Uniunii Europene cu privire la prescripţie (III)

10. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (Text cu relevanţă pentru SEE). Art. 16. Termenul de prescripţie a acţiunilor(1) Orice acţiune pentru daune intentată în urma decesului sau a vătămării corporale a unui pasager sau a pierderii sau deteriorării bagajelor se prescrie după doi ani.(2) Termenul de prescripţie se calculează după cum urmează:(a) în caz de vătămare corporală, începând de la data debarcării pasagerului;(b) în caz de deces intervenit în timpul transportului, începând de la data când pasagerul ar fi trebuit să debarce, iar în caz de vătămare corporală survenită în timpul transportului şi în urma căreia pasagerul a decedat după debarcare, începând de la data decesului, cu condiţia ca acest termen să nu depăşească trei ani de la data debarcării;(c) în caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor, începând de la data debarcării sau de la data ...

continuare →

Reglementări ale Uniunii Europene cu privire la prescripţie (II)

5. Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. (10) În ceea ce priveşte recuperarea datoriilor, având în vedere termenul general de cinci ani stabilit în regulamentul financiar pentru prescrierea datoriilor şi creanţelor Comunităţii, este necesar să se specifice regulile privind data de începere şi motivele întreruperii acestui termen de prescripţie, atât pentru instituţii, cât şi pentru terţii care au o creanţă exigibilă faţă de instituţii.40. Se introduce următorul articol 85b:„Art. 85b. Norme în materie de termene de prescripţie(Articolul 73a din regulamentul financiar)(1) Termenul de prescripţie pentru creanţele Comunităţilor faţă de terţi începe să curgă la expirarea termenului-limită comunicat debitorului în nota de debit, astfel cum se prevede la articolul 78 alineatul (3) litera (b).Termenul de prescripţie pentru creanţele terţilor ...

continuare →

Reglementări ale Uniunii Europene cu privire la prescripţie (I)

Cunoaşterea principalelor reglementări ale Uniunii Europene cu privire la prescripţie sunt deosebit de importante:1) pentru milioanele de români: care lucrează şi/sau care locuiesc în ţările Uniunii Europene; care au lucrat şi/sau care au locuit în ţările Uniunii Europene; care urmează să lucreze şi/sau să locuiască în ţările Uniunii Europene; care au sau urmează să aibă relaţii de muncă, de afaceri şi/sau de altă natură cu persoane din ţările Uniunii Europene;2) pentru cetăţenii români nemulţumiţi de modul în care se aplică anumite prevederi din legislaţia ţării noastre, inclusiv cu privire la prescripţie, fapt pentru care se adresează instanţelor U.E. în virtutea „efectului direct al dreptului european”  care permite unei persoane să invoce în mod direct o normă europeană în faţa unei instanţe naţionale sau europene. Principiul efectului direct garantează astfel aplicabilitatea unitară şi eficacitatea dreptului european în toate statele membre. Spre exemplu, prin art. 1 alin. (4) din Codul fiscal al ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor fiscale (I)

I) Reglementările în materie de contestaţiiPrincipalele reglementări, în materie de contestaţii, sunt următoarele:1. „Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală”, publicată în Monitorul Oficial nr. 863/2005, „Titlul IX. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” (care cuprinde articolele da la nr. 205 la nr. 218).Potrivit art. 205 din O.G. nr. 92/2003, pot fi contestate: titlurile de creanţă; diverse alte acte administrative fiscale; deciziile de impunere prin care sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat; deciziilor referitoare la baza de impunere.Se poate contesta atât un act administrativ fiscal, cât şi lipsa unui asemenea act [art. 205 alin. (2) C.p.f.].2. „Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 651/2004.Cu toate că prevederile O.G. nr. 92/2003 (1) au suferit sute de modificări, (2) a fost republicată de 3 ...

continuare →

Noutăţi contabile referitoare la trecerea la aplicarea IFRS

În prezent, reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt prevăzute prin OMFP nr. 1286/2012. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, inclusiv modificarea dispoziţiilor din OMFP nr. 1286/2012. Prezentăm mai jos detaliat principalele aspecte reglementate cu referire la reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Dispoziţiile acestui ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: * Clarificări privind retratarea operaţiunilor contabile. Conform art.1 alin. (2) din OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la ...

continuare →

Se introduc reglementări mai stricte la regimul achiziţiilor publice!

De la 1 ianuarie 2013 vor intra în vigoare modificările la regimul achiziţiilor publice şi al contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, ca urmare a adoptării, de către Executiv, a Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O.U.G. nr. 77/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012, dispune, totodată, că actul normativ de bază urmează să fie republicat, iar procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la 1 ianuarie 2013, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv, încheierii acestora. Guvernul motivează emiterea acestei ordonanţe în regim de urgenţă dat fiind necesitatea de aliniere a pragurilor din legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, în condiţiile în care de la 1 ianuarie 2012 au intrat ...

continuare →