17 Septembrie, 2019

Modificări la reglementările privind programul “Prima casă”

Ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri  au emis Ordinul nr. 2.024/1.043, publicat în M.Of.nr. 370 din 26 mai a.c. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Din acest amplu act normativ semnalăm câteva din modificările introduse în reglementările ministeriale, menţionate în preambul, în domeniu. ● La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită. ● Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate prin programul «Prima casă», ...

continuare →

Se modifică reglementările privind eliberarea certificatului de atestare fiscală

Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, propus pe site-ul ministerului, se referă la modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul urmează să intre în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul oficial. ● Potrivit modificărilor aduse de proiectul de act normativ, certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice, precum şi din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau altor situaţii prevăzute de lege. În primele două situaţii, solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent, respectiv la registratură, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace de ...

continuare →