Impunere şi calcul. Regimul fiscal pentru penalităţi de întârziere

În ceea ce priveşte regimul fiscal pentru penalităţi de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, dacă stingerea datoriei nu se efectuează în 60 de zile, nivelul penalităţii de  întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. * Cadru legal. Regimul fiscal pentru penalităţi de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată este reglementat prin art. 1201 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. * Penalităţi de întârziere. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, legiuitorul român a stabilit că se datorează penalităţi de întârziere, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 1201 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ...

continuare →

Impunere şi calcul. Regimul fiscal pentru majorări de întârziere

Referitor la regimul fiscal pentru majorări de întârziere în cazul creanţelor datorate bugetelor locale, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 1. Cadru legal. Regimul fiscal pentru majorări de întârziere în cazul creanţelor datorate bugetelor locale este reglementat prin art. 1241 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, începând cu 01.07.2010, conform art. 1241 din O.G. nr. 92/2003 pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Astfel, prin O.U.G. nr. 39/2010 s-a instituit un regim distinct al obligaţiilor fiscale accesorii pentru creanţele datorate bugetelor locale. Textul art. 1241 din O.G. nr. 92/2003 are următorul ...

continuare →

Impunere şi calcul. Regimul fiscal pentru dobânzi

În ceea ce priveşte regimul fiscal pentru dobânzi datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 1. Cadru legal. Regimul fiscal pentru dobânzi datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată este reglementat prin art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Dobânzi datorate. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, legiuitorul român a stabilit că se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, legiuitorul român a statuat faptul că nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate ...

continuare →

Regimul fiscal aplicabil în caz de inactivitate temporară

Declaraţiile fiscale sunt documente prin care se declară impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal; impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe. Regimul fiscal aplicabil în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, se supun dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. Astfel, conform art. 81 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte ...

continuare →

Regimul fiscal al asocierilor

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, se introduce în Codul fiscal articolul 28^2 “Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat”. Astfel: 1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridică înregistrate într-un alt stat, dintre persoane juridice străine şi/sau persoane fizice nerezidente şi/sau persoane fizice rezidente şi/sau persoane juridice române, care desfăşoară activitate în România, sunt aplicabile prevederile art. 28. 2) În cazul în care o persoană juridică română este participant într-o asociere cu personalitate juridică înregistrată într-un alt stat, aceasta determină profitul impozabil luând în calcul veniturile şi cheltuielile atribuite corespunzător cotei de participare în asociere. ...

continuare →

Regim fiscal tichete cadou

În urma întrebărilor primite de la clienţii noştri referitoare la tratamentul fiscal al tichetelor cadou şi întrucât această problemă este una de actualitate, vă rugăm să gasiti în cele ce urmează răspunsul nostru. Raţionamentul nostru se bazează pe prevederile următoarelor acte: Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi normele sale de aplicare, Codul fiscal şi normele sale de aplicare.  De asemenea, răspunsul nostru se bazează pe comunicatul de presă „Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor”, emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea emis la data de 2 decembrie 2011 -  http://www.finantevalcea.ro/regimul-fiscal-al-tichetelor-cadou-oferite-de-angajatori-salariailor021211.html 1) Acordarea tichetelor „potrivit legii” Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru „campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente ...

continuare →