14 Noiembrie, 2019

Cartea funciară la condominiu

Am prezentat, zilele trecute, câteva dispoziţii legale privind cartea funciară, astfel cum prevăd reglementările aprobate prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 83/07.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare.În cele ce urmează, găsiţi unele precizări legate de cartea funciară în cazul locuinţelor de tip condominiu.Mai întâi, câteva precizări din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul legii, o clădire-bloc de locuinţe-condominiu este  proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite ca apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit drept condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Sursa foto: Lege5.roCu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în lege sau ...

continuare →

Facilităţile acordate proprietarilor pentru creşterea performanţei energetice a imobilelor şi pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede clarificarea modului de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor şi creşterea performanţei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevăzute în Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cât şi prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Prin Nota de fundamentare la proiectul de act normativ se precizează că, pentru a nu fi afectate bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi implicit autonomia locală a acestora şi ţinând cont şi de prevederile capitolului II din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nevoii de sistematizare, de unificare a legislaţiei, a ...

continuare →

Cum se face restituirea, pe cale legală, a proprietăţilor funciare

Potrivit art.116 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale efectuează lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. Comisiile efectuează operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor judeţene. Într-o cauză aflată ân stare de judecată, a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate asupra prevederii legale de mai sus, precum şi în ce priveşte art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat “Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare” al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi ale art.5803 din Codul de procedură civilă. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate sunt ...

continuare →