23 Octombrie, 2019

Statul limitează despăgubirile pentru case naţionalizate la 15% din valoarea imobilelor. Suma va putea fi plătită pe o perioadă de 10-12 ani

Despăgubirile pentru imobilele naţionalizate vor fi plătite de stat foştilor proprietari în limita a doar 15% din valoarea reală a bunului, pe o perioadă eşalonată între 10-12 ani, termenul de depunere a dosarului fiind unul de decădere şi stabilit la maximum 90 zile, arată Mediafax. Modificările sunt avansate de Guvern într-un proiect de lege, care urmează să fie lansat în dezbatere publică şi, ulterior, transmis Parlamentului. Proiectul mai prevede că vor fi eliminate măsurile reparatorii prin acordarea în natură a proprietăţii sau compensarea cu alte bunuri, fiind acceptată doar plata despăgubirilor în condiţiile acestui proiect de lege. Pentru depunerea dosarului de despăgubire va fi stabilit un termen de decădere de 60 zile, care va putea fi prelungit doar o singură dată, cu maximum 30 zile. Modificările sunt avansate de Guvern după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut României ca în termen de 18 luni să adopte o ...

continuare →

Se doreşte limitarea temporară a dreptului de gaj general al creditorilor statului

Un recent proiect de lege, iniţiat de MFP, propune completarea legislaţiei care se referă la privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, motivat de necesitatea menţinerii stabilităţii unor societăţi comerciale ce operează în domenii de larg interes pentru cetăţeni. Practic, proiectul de lege vizează limitarea temporară a drepturilor de creanţe asupra participaţiilor de drept privat ale statului, prin modificarea art. 1 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, precum şi prin  completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Prin proiectul promovat de MFP se reaminteşte că acţiunile deţinute de stat la societăţi comerciale aparţin domeniului privat al acestuia. Drepturile decurgând din aceste acţiuni sunt exercitate, în numele statului, de mai multe instituţii publice: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. Societăţile la ...

continuare →

MFP propune o nouă definire a noţiunii de compartiment financiar-contabil

Ministerul Finanţelor publice a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. Motivul emiterii actului normativ. După intrarea în vigoare a Legii privind finanţele publice nr.500/2002, respectiv 1 ianuarie 2003, si până în prezent, o serie de evenimente şi factori endogeni sau exogeni au determinat ajustarea procedurilor bugetare şi introducerea de noi elemente în managementul de ansamblu al procesului bugetar. Apreciem că necesitatea modificării/completării unei noi reglementari în domeniul finanţelor publice decurge în mod obiectiv şi din următoarele considerente: - modificarea după apariţia Legii nr.500/2002, a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene ca urmare a evoluţiei structurii instituţionale şi lărgirilor succesive, reglementare care a stat la baza elaborării legii finanţelor publice actuală. Astfel, pentru a ţine seama de cerinţele de simplificare legislativă şi administrativă, precum şi de o ...

continuare →

MAI doreşte să modifice printr-un proiect de lege Hotărârea de Guvern nr. 572/2008 referitoare la constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor doreşte să supună dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Conform proiectului de lege, se doreşte modificarea alineatului (1) al articolului 3, iar la articolul 4, alineatul (1) , după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). De asemenea, se va mai modifica alineatul (2) al articolului 4 şi tot articolul 5. Proiectul de lege iniţiat de M.A.I. poate fi găsit pe pagina de Internet a instituţiei : www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 14.09.2011. ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →

Proiectul de lege privind asistenţa socială a fost revizuit

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a făcut publică o nouă variantă a proiectului de lege privind asistenţa socială. Documentul, supus dezbaterii publice, a fost postat pe site-ul ministerului pe 14 aprilie a.c. ■ Construcţia instituţională cuprinde următoarele elemente de noutate: La nivel central, pe lângă minister, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Inspecţia Socială şi Observatorul Social, se propune înfiinţarea Institutului Naţional de Evaluare a Dizabilităţii pentru punerea în aplicare a unei evaluări unitare sociopsihomedicale şi a mediului personal de viaţă a persoanelor în scopul încadrării acestora în grade de handicap, invaliditate, dependenţă şi elaborării planurilor de recuperare, reabilitare, terapie şi îngrijire. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale are drept atribuţii administrarea, stabilirea şi plata drepturilor de asistenţă socială asigurate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, precum şi a prestaţiilor băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. La nivel local: - serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, ...

continuare →