17 Ianuarie, 2020

Se modifică – din nou – Codul de procedură fiscală!

Parlamentul a votat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea de aprobare nr.126/2011, a fost publicată în M. Of. nr.433 din 21 iunie 2011. Din modificările şi completările aduse, pe această cale, la Codul de procedură fiscală, semnalăm următoarele: ● Contribuabilii care au sedii secundare au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. ● În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat. Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea. ● A fost modificat ...

continuare →

Despre respingerea contestaţiei fiscale

Tema enunţată a fost detaliată prin Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.2137/2011 (publicat în Monitorul oficial nr.380 din 31 mai a.c.). Prin semnalări anterioare la această rubrică, am prezentat referirile din Instrucţiuni privitor la dreptul de contestaţie, competenţa de soluţionare şi decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ În aplicarea art.216 din Codul de procedură fiscală- Soluţii asupra contestaţiei, Instrucţiunile distinge tipurile de contestaţii care pot fi respinse. Fără a fi limitativă, prezentarea din Instrucţiuni arată că o contestaţie poate fi respinsă ca fiind: - neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; - nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării; - ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor de natură fiscală

După ce, într-un material anterior, ne-am referit la dreptul de contestaţie şi competenţa de soluţionare, prezentăm procedura de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzută prin Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. ■ Instrucţiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală – Soluţionarea contestaţiei ● Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluţionare competent poate solicita puncte de vedere direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective. Direcţiile de specialitate au obligaţia de a ...

continuare →