19 Ianuarie, 2020

Noi modificări la Codul de procedură fiscală!

În urmă cu puţin timp a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se aduc modificări asupra Codului de procedură fiscală. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 211 de astăzi, 15 aprilie 2013, a fost inclusă Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală.Ordonanţa nr. 16/2012 a fost  publicată în toamna anului trecut şi aduce modificări asupra unor articole din CPF precum:- articolului 481 „Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale”;- art. 83 „Depunerea declaraţiilor fiscale”;- articolul 114 „Dispoziţii privind efectuarea plăţii”;- articolul 115 „Ordinea stingerii datoriilor”;- articolul 148 „Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite”.Însă odată cu aprobarea acesteia prin Legea nr. 100/2013, textul O.G. nr. 16/2012 a fost modificat, implicit prevederile Codului de procedură fiscală.Astfel, la articolul I punctul 3, alineatul (33) al articolului 83 din Codul de procedura ...

continuare →

Clarificări sau modificări la Normele Codului de procedură fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 199 din 09.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011.Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală se modifică prin actul analizat astăzi, iar acesta dispune măsuri aplicabile atât autorităților fiscale, cum ar fi documentele ce trebuie să existe la dosarul unei contestații, cât și unele explicații binevenite privind interpretarea termenelor, când acestea se încheie în zile libere sau nelucrătoare. Profităm de această ocazie pentru a reaminti câteva prevederi ale Codului de procedură fiscală:- potrivit art. 172, termenul de contestare a unei executări silite se realizează în 15 zile de la data la care contestatarul a luat cunoștință de această executare silită;- contestația împotriva altor acte administrativ fiscale sau împotriva unor titluri de creanță emise de autoritățile ...

continuare →

Contestaţia în procedura fiscală

Pornind de la o decizie a Curţii Constituţionale, am considerat util să vedem ce prevede Codul de Procedură fiscală, în materia contestaţiei, pentru a înţelege mai bine interpretarea şi soluţia dată de CCR. Potrivit art. 205 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (r3) în Monitorul oficial nr. 513/2007, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Contestaţia se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea ...

continuare →

Executarea silită – noutăţi de procedură fiscală

Prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2012, apărută în Monitorul oficial nr. 71 din 3o ianuarie a.c., au fost introduse modificări şi completări la prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la executarea silită. Semnalăm, pe parcursul prezentării, elementele de noutate. ■ Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite ● Potrivit art. 148 Cod. proc. fiscală,  executarea silită se suspendă: - când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii; - la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; - de la data la care se aprobă cererea debitorului ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Cererea poate fi solicitată organului de executare după primirea procesului-verbal de sechestru, în termen de 15 zile de la comunicare; - pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată ...

continuare →

Modificările de procedură fiscală

Aşa cum am semnalat deja, după şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, Executivul a aprobat ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Ordonanţa nr.2/2012, din 25 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie a.c. şi intră în vigoare de la data publicării, cu unele excepţii pe care le vom semnala. ■ Domiciliul fiscal. Dispoziţiile cuprinse în Capitolul II al Titlului II – “Dispoziţii generale privind raportul de drept material”, au fost completate. Potrivit art. 31 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, în cazul creanţelor fiscale administrate de ANAF, prin domiciliu fiscal se înţelege: - pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; - pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală; ...

continuare →

Măsuri asiguratorii prevăzute în procedura fiscală

Măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiţii, măsurile asigurătorii rămân valabile pe toată perioada executării silite şi, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Capitolul VI din Codul de procedură fiscală, privitor la măsurile asigurătorii, prin articolul 129 şi urm. tratează despre poprire şi sechestru asigurătoriu. Măsurile asigurătorii se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente. Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. ● Măsurile asigurătorii şi titlul de creanţă. Aceste măsuri ...

continuare →

Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale: introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

În Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală se regăsesc precizări referitoare la situaţia în care, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, se introduc alte persoane. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. Subiectul pe care îl prezentăm se află tratat în Instrucţiunile pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală – Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare. Astfel, se prevede că, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată. ● Intervenţia voluntară este forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de ...

continuare →