25 Ianuarie, 2020

Modificările la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, aplicate din această lună

Ordonanța Guvernului nr. 28/2013 publicată în Monitorul Oficial din data de 30 august 2013, a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2013 și reglementează trei aspecte legale diferite:modificarea Codului de procedură fiscală, prin care se permite plata cu numerar la Direcțiile de specialitate ale primăriilor, a impozitului datorat de persoanele fizice pentru venituri din activități agricole;modificarea Codului fiscal, din punctul de vedere al taxării inverse pentru TVA, aplicate la livrarea de energie electrică către un comerciant (cumpărător – revânzator), ocazie cu care se reglementează mai exact calitatea de comerciant ce beneficiază de taxare inversă;modificarea Codului fiscal, cu privire la accizele nearmonizate, data plății accizei, extinderea categoriilor de produse accizabile.Impozitul pe venitul din activităţi agricoleDin punctul de vedere al plății impozitului pe venitul din activități agricole, amintim că pentru impozitele datorate de persoanele ce au calitatea de contribuabil, scadența impozitului este data de 25 octombrie, respectiv data de 15 ...

continuare →

Legislaţie: Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 (OUG nr. 50/2013) privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 03.06.2013 (M. Of. 320/2013).În vigoare de la 03.06.2013Luând în considerare necesitatea fluidizării activităţilor economico-financiare a operatorilor economici, care, deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi,având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, în privinţa fluxului de lichidităţi,ţinând cont de prioritatea obiectivului de creştere a performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plata obligaţiilor fiscale,pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului în sensul reglementării cadrului legal privind calculul accesoriilor creanţelor fiscale astfel încât să se realizeze o diminuare a nivelului penalităţilor ...

continuare →

Codul de procedură fiscală se modifică! Penalităţile de întarziere se vor calcula procentual

Un recent proiect de act normativ aduce modificări asupra Codului de procedură fiscală, în ceea ce priveşte penalităţile de întarziere, pentru neplata  la timp a datoriilor la stat. În acest sens, se propune înlocuirea penalităţii fixe de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an). Revizuirea modalităţii de percepere a penalităţilor de întârziere este astfel propusă încât să încurajeze conformarea voluntară în cea ce priveşte plata obligaţiilor fiscale.* Diferenţa între dobanzi şi penalităţi de întârzierePrin proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, se face o distincţie clară între dobânzi şi penalităţi de întârziere: penalităţile de întârziere vor avea caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.dobânzile vor avea caracter recuperatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală

Ordinul ANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 (M.Of. 236/2013).În temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 205—218 și art. 228 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1. -Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2. -Dispozițiile prezentului ordin se aplică de toate organele fiscale implicate în soluționarea unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale.Art. 3. -La data intrării în vigoare ...

continuare →

De astăzi se schimbă depunerea online a declaraţiilor fiscale. Ce înţelegem din modificările la modificările modificate?

Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se aduc modificări asupra Codului de procedură fiscală, respectiv asupra reglementărilor referitoare la depunerea on-line a declaraţiilor fiscale. Mai exact, prin Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală se clarifică data la care se consideră că o declaraţie a fost depusă, în situaţia în care aceasta nu a fost validată din cauza unor erori în completarea ei.Acest act – Legea nr. 100/2013 – intră în vigoare astăzi, 18 aprilie 2013.* Ce trebui să ştim despre depunerea declaraţiilor fiscale?Conform reglementărilor legislative în vigoare (art. 83 din Codul de procedură fiscală), depunerea declaraţiilor fiscale se realizează pe mai multe căi:- la registratura organului fiscal competent.- se comunică prin poştă cu confirmarea de primire;- se transmite prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.Procedura privind transmiterea declaraţiilor ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 100/2013 privind aprobarea OG. nr. 16/2013 pentru modificarea Codului de procedură fiscală

Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 15.04.2013 (M.Of. 211/2013).În vigoare de la 18.04.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic. -Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (33) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:” (33) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de ...

continuare →