18 Ianuarie, 2020

Legislaţie: HG. nr. 182/2013 privind alocarea unor sume ordonatorilor cu rol de Autoritate de management

Hotărârea Guvernului nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicat în Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013 (M.Of. 227/2013).În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. —(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență – Programul operațional sectorial „Mediu” (POS ...

continuare →

O clarificare privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului

O locuinţă a fost construită din bani publici şi a fost dată folosinţă prin contract de închiriere. În urma procesului de privatizare, a devenit proprietar o societate comercială cu capital privat. Prin dreptul său de opţiune, chiriaşul poate cere să cumpere locuinţa.Întrebarea care s-a pus a fost aceea de şti dacă societatea proprietară are obligaţia de a vinde.Citiţi mai jos în ce condiţii a fost pusă această problemă şi cum a fost soluţionată.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, aflate la data opţiunii chiriaşului ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare

Hotărârea Guvernului nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8.03.2013 (M.Of. 127/2013). În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial “Mediu” (POSM), Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POSCCE), Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA) şi Programul operaţional “Asistenţă tehnică” (POAT), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii martie 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale, ...

continuare →

O societate comercială se privatizează. Ce se întâmplă cu creanţele?

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că la data depunerii hotărârii de dizolvare la oficiul registrului comerţului se suspendă judecarea tuturor acţiunilor în pretenţii judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societăţii comerciale, termenele de prescripţie a acţiunilor de realizare a creanţelor aparţinând creditorilor acesteia, precum şi orice procedură de executare silită pornită împotriva ei. ■ Cadru legal. Tema în discuție este tratată în articolul 35 (1) al legii, din care am citat mai sus, precum şi în articolele următoare cu dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării. Lichidatorul are obligația ca, în cel mult 10 zile de la data intrării în funcţie, să întocmească tabelul de creanţe, care va fi depus la sediul societăţii comerciale pentru a putea fi consultat de către creditori. Dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge ...

continuare →