23 Octombrie, 2019

Declaraţiile de accize – până pe 25 aprilie

Potrivit art.214 Cod fiscal, orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. ● Pe cale de excepţie, destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare operaţiune în parte. ● Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă, de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. ● Trebuie să depună, însă, imediat o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă, persoanele care: - deţin produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu ...

continuare →

Obligaţiile privind plata accizelor

Propunem o discuţie pe această temă din Codul fiscal, din perspectiva unei recente critici de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.20651 alin.(1) şi ale art. 213, potrivit căreia se creează o discriminare între operatorii economici din perspectiva plăţii accizelor datorate. ■ În secţiunea privitoare la obligaţiile plătitorilor de accize, art. 20651 alin.(1) din Codul fiscal prevede că termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plată. ● Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. ● În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la ...

continuare →