7 Decembrie, 2019

Cum se taxează bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecţie şi antichităţi?

În această materie, Codul fiscal are în vedere persoana impozabilă revânzătoare care, în cursul desfăşurării activităţii economice, achiziţionează sau importă bunuri second-hand şi/sau opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi în scopul revânzării ...

continuare →

Cheltuieli facturate pe numele altei persoane şi recuperate ulterior

Baza de impozitare nu cuprinde sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia, precum şi sumele încasate de o persoană impozabilă în numele şi în contul unei alte persoane. Această dispoziţie se regăseşte în Art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 109/2009 începând cu 1 ianuarie 2010. Vedeţi mai jos ce precizări aduc Normele de aplicare a Codului fiscal în acest domeniu. Un prim aspect precizat se referă la facturare şi decontare. În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane impozabile reprezintă sumele achitate de o persoană impozabilă pentru facturi emise de diverşi furnizori/prestatori pe numele altei persoane şi care apoi sunt recuperate de cel care le achită de la beneficiar. Persoana care ...

continuare →

Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării

Dispoziţiile legale în această materie au fost modificate, recent, prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea Codului fiscal, publicată în Monitorul oficial nr. 54/2013, precum şi prin amendamentele aduse de H.G. nr. 1071/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 753/2012, la Normele de aplicare a Codului fiscal. Mai întâi, să vedem ce anume a adus nou O.G. nr. 8/2013, în vigoare de la 1 februarie a.c. Astfel, prin modificările aduse la art. 137 litera e) Cod fiscal, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21, baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii: - atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 1451 şi 147; - atunci când contrapartida este mai mică ...

continuare →

Acordarea de bunuri gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în concepţia modificării Codului fiscal

Întrebare: Stimată redacţie, vă rog a-mi aduce la cunoştinţă care este regimul fiscal al cadourilor oferite de o firmă, începând cu 2013. Mulţumesc! (Adriana L, Dumvrăveşti) Răspuns: Stimată Doamnă, În Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Astfel, conform noilor modificări la normele de aplicare la Codul fiscal, legiuitorul introduce un prag valoric de 100 lei/cadou oferit gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, prag până la care operaţiunile nu sunt considerate livrări de bunuri. * Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol - bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. - cadoul ...

continuare →

UPDATE: Ordinul ANAF privind formularul 097, trimis spre publicare

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097 “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, conform unui anunţ postat pe site-ul instituţiei. Ordinul cuprinde modelul şi conţinutul formularului (097), instrucţiunile de completare şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi arhivare ale acestuia. Termenele de depunere a formularului 097 se împart astfel: * pentru intrarea în sistem: - până pe 25 octombrie 2012, inclusiv, persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000lei; - până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv, persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi care nu depăşesc plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. ...

continuare →

Vânzarea de active corporale fixe și calculul plafonului de scutire

Vânzarea unei clădiri vechi sau a unui teren neconstruibil se ia întotdeauna în calculul plafonului, având în vedere că se specifică: vânzarea de active fixe corporale, când acestea  sunt livrate de o persoană impozabilă, nu se ia in calculul plafonului? Este vorba cumva despre situația în care acestea pot fi înregistrate în categoria stocuri, dar pot fi și în categoria active fixe? La art. 152 Cod fiscal – care tratează plafonul de scutire – se menționează că vânzarea de active corporale fixe nu intră în calculul plafonului. Definiția activelor corporale fixe se regăsește la articolul 125, Titlul VI Cod fiscal și practic este vorba de acelea care au fost utilizate de persoana respectivă în activitatea de producție, de servicii. Dacă este vorba de o persoană care desfășoară operațiuni imobiliare, sigur ca valoarea vânzărilor se ia în calculul cifrei de afaceri. Se iau în calculul cifrei de afaceri operațiunile imobiliare dacă ...

continuare →

Locul prestării de servicii cuprinse în sfera de aplicare a TVA

Ne referim la acest subiect – cuprins în Titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, date fiind modificările care urmează a fi introduse, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012), începând cu 1 ianuarie 2013. În vederea aplicării regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor: - o persoană impozabilă care desfăşoară şi activităţi sau operaţiuni care nu sunt considerate impozabile este considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fost prestate; - o persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană impozabilă. Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a ...

continuare →