14 Noiembrie, 2019

Ce trebuie să ştim despre situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici aferente anului 2011

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 19 ianuarie 2012, a fost publicat Ordinul MFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 1. Persoanele care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale - Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice; - Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial; - Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; - Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil; ...

continuare →

MADR supune dezbaterii publice un proiect de Hotărâre privind cerinţele pentru înscrierea operatorilor economici în Registrul Industriilor Alimentare

Pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în rubrica « Proiecte legislative », s-a publicat un proiect de Hotărâre privind cerinţele pentru înscrierea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare în Registrul Industriilor Alimentare şi condiţiile de respectare a procesului tehnologic, a compoziţiei produselor alimentare prelucrate şi/sau procesate, destinate comercializării pe piaţă. Potrivit notei de fundamentare, prezentul proiect de act normativ reglementează exercitarea atribuţiilor MADR în domeniul producţiei de produse alimentare, conform prevederilor R(CE) nr.178/2002, R(CE) nr.882/2004 şi ale OUG nr.97/2001. De asemenea, iniţiativa legislativă reglementează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în Planul Naţional Unic de Control Integrat pentru România 2011-2013, unde MADR este desemnat ca autoritate competentă în domeniul producţiei de produse alimentare, în ceea ce priveşte compoziţia şi calitatea produselor alimentare fabricate. Nu în ultimul rând, în proiectul de act normativ se specifică faptul că MADR nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute într-o serie de acte normative ...

continuare →

Contribuţia de 2 lei/kg la Fondul pentru mediu

Potrivit OUG nr.196/2009, plătesc la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobată prin Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 şi modificată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032(2011 (publicat în M.Of.nr.196 din 10 martie a.c.) stabileşte că obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin ...

continuare →

Regim mai sever la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Prin Hotărârea nr.247, publicată în Monitorul oficial nr. 265 din 14 aprilie a.c., executivul a dispus modificarea H.G.nr.621/2005 – actul normativ în materie, cu modificările şi completările ulterioare,  în scopul de introduce un regim mai clar de recuperare şi reciclare. Hotărârea de guvern introduce anexe cu parametri privind ambalajelor care sunt considerate reutilizabile, în atenţia operatorilor economici care produc ambalaje reutilizabile. Producătorii de ambalaje sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple. Este, de asemenea, stabilită etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013. Prin modificările aduse actului normativ de bază, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate ...

continuare →