21 Septembrie, 2019

Produc legume pe terenul meu şi le vând la un centru de recoltare. Ce obligaţii fiscale am?

Răspunsul se regăseşte în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009, astfel cum a fost, recent, modificat prin ordinul MADR nr. 205/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie a.c. Contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal. Sunt contribuabili, în acest sens, atât persoanele fizice, cât şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ...

continuare →

Deloitte Tax: Odată cu iertarea de penalităţi, Guvernul reduce şi majorările de întârziere la jumătate

Una dintre cel mai bine primite modificări ale legislaţiei fiscale din ultimul timp priveşte anularea penalităţilor de întârziere pentru achitarea integrală a obligaţiilor fiscale restante (principal plus dobânzi aferente) la 31 august 2011, prin plata voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011, aşa cum sunt ele reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011. „Considerăm că initiaţiva autorităţilor este favorabilă ambelor părţi implicate, din moment ce statul îşi va putea recupera mai repede o parte din creanţe, iar contribuabilii vor fi iertaţi de plata penalităţilor de întârziere, motiv pentru care recomandăm celor aflaţi în această situaţie să analizeze impactul acestor prevederi legale asupra cazului lor concret”, spune Mihai Petre, Senior Manager, Deloitte Tax. „Deosebit de important este faptul că odată cu penalităţile (maxim 15% din suma datorată), contribuabilul poate fi iertat şi de jumătate din majorările de întârziere aferente datoriilor restante.  Având în vedere că nivelul majorărilor de întârziere s-a situat ...

continuare →

Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale

Tratată în Titlul VI al Codului de procedură fiscală, materia a suferit modificări prin efectul Ordonanței Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie a.c. Prevederile modificate referitoare la prescripția dreptului de stabili obligații fiscale au intrat în vigoare la 17 septembrie a.c. Potrivit art. 91 din C.pr.fiscală, dreptul organului de control de a stabili obligații fiscal se prescrie în termen de cinci ani, cu excepția cazului în care legea nu prevede altfel. Termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, dacă legea nu prevede altfel. În conținutul dispozițiilor generale privind raportul de drept material fiscal, referitor la nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale se precizează că, dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentu, în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere ...

continuare →

Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați

Precizările de procedură fiscală pe această temă au fost, recent, modificate prin Ordonanța Guvernului nr.29/2011, dată pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare. O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie și a intrat în vigoare de la 17 septembrie a.c. Tratate în articolul 781 din Codul de procedură fiscală, precizările referitoare  la Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, astfel cum au fost modificate prevăd că, în cazul în care contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi, şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii: - nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege; - se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu ...

continuare →

Nu puteţi înstrăina o clădire până la achitarea obligaţiilor fiscale!

Codul fiscal interzice înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. O critică de neconstituţionalitate pe această temă a fost respinsă, recent, de Curtea Constituţională, prin argumentele pe care le semnalăm. Critica a fost formulată la Judecătoria Sfântu Gheorghe, într-o cauză având ca obiect o cerere pentru constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. În motivarea sa, autorul a susţinut că, prin condiţiile impuse de textul de lege criticat, dreptul de dispoziţie asupra construcţiilor şi terenurilor este suprimat, atunci când titularul dreptului de proprietate ...

continuare →

Ministerul Finanţelor Publice pune (din nou) ordine în Codul fiscal!

Un proiect de ordonanţă de Guvern, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice a fost postat pe site-ul instituţiei, în temeiul legii transparenţei decizionale. Proiectul propune modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Actul normativ vizează, în principal: tratamentul fiscal aplicabil venitului realizat ca urmare a contractului de fiducie; lărgirea bazei de impozitare; simplificarea sistemului declarativ şi eliminarea unor dificultăţi tehnice de aplicare a Codului fiscal; colectarea TVA; autorizarea antrepozitului fiscal; accizarea la produse din tutun; corelări cu prevederile din C.pr.fiscală referitor la contravenţii; eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. În ce priveşte Codul Fiscal, sunt vizate spre amendare unele dispoziţii generale, astfel: ● În prezent, persoanele juridice române au obligaţia de a înregistra contractele de prestări servicii efectuate pe teritoriul României încheiate cu persoanele juridice străine ...

continuare →

Obligaţiile fiscale înscrise în vectorul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul unui ordin al ministrului finanţelor publice privind categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal. Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul ANAF în data de 28 aprilie a.c., spre dezbatere publică. Conform prevederilor art.78 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal. Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Prin acelaşi ordin a fost modificat şi formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie ...

continuare →