11 Decembrie, 2019

Cadastru şi publicitate imobiliară: noutăţi de ultimă oră

Vedeţi mai jos principalele modificări aduse de Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Legea nr. 219/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 789/2012 şi este în vigoare de la data de 26 noiembrie a.c. Actul normativ modifică şi completează o serie de reglementări care fuseseră amendate prin O.U.G. nr. 81/2011. Semnalăm, dintre acestea, unele noutăţi de interes practic. Planul cadastral, astfel cum este reglementat prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 201/2006, cu modificările şi completările ulterioare, capătă dispoziţii noi dintre care vă pot interesa următoarele: - ATENŢIE! Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi ...

continuare →

Codul fiscal a fost modificat din nou! Vezi care sunt noutăţile!

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificată din nou printr-o Ordonanţă de Urgenţă, publicată ieri în Monitorul Oficial. Ordonanţa de Urgenţă nr. 15 din 23 august pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din data de 29 august 2012. Actul normativ reglementează mai multe situaţii fiscale dintre care amintim: a) Exigibilitatea TVA la încasarea facturii; b) Modificarea procedurii de emitere a facturii, reglementarea fiscală a facturii electronice; c) Organizarea registrului persoanelor impozabile, de către ANAF, ce aplică sistemul de TVA la încasare; d) Câteva reformulări pentru situaţiile când se impune ajustarea TVA la bunurile de capital şi pentru alte active, altele decât bunurile de capital; e) Modificări la aplicarea asigurărilor sociale, câteva corelaţii cu prevederile din legea pensiilor. Azi vă oferim informaţii cu privire la exigibilitatea TVA la plata facturii. Pentru cine este valabilă măsura? Măsura se ...

continuare →

Noutăţi privind depunerea declaraţiei unice 112. Vezi care sunt!

Ministerul Finanţelor Publice a stabilit un nou cadru normativ privind depunerea declaraţiei unice 112, referitor la asigurările sociale şi impozitul pe venitul din salarii. Reglementările se găsesc în Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, publicat în Monitorul Oficial nr. 600/2012. Citeşte Ordinul MFP 1045/2012 aici! În principiu, se păstrează procedura de declarare a sumelor datorate pentru persoanele ce desfăşoară activitate în calitate de salariat în baza unui contract de muncă, pornind de la formatul declaraţiei utilizate până la 30.06.2012. Declaraţia se utilizează pentru obligaţiile datorate inclusiv lunii iulie 2012, cu termen de depunere până pe 25.08.2012. Procedura de raportare a fost actualizată pentru persoanele ce realizează venituri din contracte civile/convenţii civile la care plătitorul de venit efectuează stopajul impozitului şi al asigurărilor sociale, şi ...

continuare →

Executarea silită: noutăţi aplicabile de la 1 ianuarie 2013

Semnalăm, în cele ce urmează, câteva din noutăţile pe care le introduce în această materie, începând cu anul viitor, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare. Potrivit art. 613 din noul Cod de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare. Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare. NOU! Legea de punere în aplicare nr. 76/2012 completează aceste dispoziţii generale cu noi texte potrivit cărora: * Executarea ...

continuare →

Noutăţi privind certificatul de atestare fiscală

Parlamentul a adoptat, recent, legea de aprobare a O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea nr. 126/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 484 din 16 iulie a.c. Legea de aprobare a introdus şi unele modificări privitoare la certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, fapt pentru care facem, în cele ce urmează, o prezentare succintă a dispoziţiilor în materie, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală. Potrivit art. 112 C. proc. fiscală, certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. În legătură cu respectarea dispoziţiilor legale, Ordonanţa nr. 29/2011 a modificat dispoziţiile conţinute în articolul 11 din Cod, referitoare la secretul fiscal stabilind că funcţionarii ...

continuare →

Ce este nou la folosirea somaţiei în cazul mijloacelor de plată

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a dedicat un titlu aparte modificării unor acte normative, sub aspect procedural. Ne referim în cele ce urmează la modificările aduse legilor care guvernează regimul cambiei, biletului la ordin şi cecului. ● În ce priveşte Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, prin efectul Legii nr. 76/2012, reglementările reformulate referitoare la somaţie prevăd că în termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare. Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini. Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare. Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte ...

continuare →