20 Iunie, 2019

Ce sancţiuni riscă mediatorii care nu respectă legea?

Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru o serie de abateri, sancţiunile constând în observaţie scrisă, amendă de la 50 la 500 de lei, suspendarea calităţii de mediator pentru 6 luni sau încetarea acesteia ...

continuare →

INFOGRAFIC: Obligaţiile mediatorului

În acest infografic puteţi vedea care sunt obligaţiile mediatorului, aşa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere. Astfel, de la afişarea autorizaţiei, până la păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, iată câteva dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ţină cont un astfel de specialist._____________* RECTIFICARE: În forma anterioară a infograficului a fost introdusă eronat şi obligaţia înregistrării ca operator de date personale, aşa cum încă apare precizat în Regulamentul Consiliului de Mediere, art. 52^11. În urma semnalizării reglementărilor introduse de Decizia ANSPDCO nr. 23/2012, art. 1, lit. a), care elimină această obligaţie, răspunsul oficial oferit de Consiliul de Mediere este acela potrivit căruia mediatorul NU trebuie să se înregistreze ca operator de date personale. ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului

Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 (M.Of. 210/213).În temeiul art. 17 alin. (2) și al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. —Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:„Art. 31. —(1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării inițiale, cât și în domeniul formării continue, își poate desfășura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de ...

continuare →

Informarea asupra avantajelor medierii este obligatorie prin lege

Medierea este, după cum se știe, o cale alternativă în soluționarea conflictelor. Alternativă cui? Alternativă justiției. Nevoia unei astfel de alternative este pe deplin justificată. Pe de o parte de numărul din ce în ce mai mare de procese cu care se confruntă sistemul judiciar autohton, iar pe de altă parte, de eficacitatea clară a procesului de mediere în găsirea de soluții pentru părțile aflate in diverse conflicte, eficacitate care ajuta evident la reducerea cazurilor din instanțe. În sprijinul acestor idei, a fost modificată de curând Legea 192/2006 privind medierea și prin introducerea obligativității informării asupra avantajelor medierii. În cuvinte simple, în cazurile în care legea nu prevede altfel, părțile aflate în conflict sunt ținute să se informeze, cu ajutorul unui mediator, asupra avantajelor medierii înainte de a ajunge în instanță. Dacă mediatorul este de acord să facă informarea, are obligația să o facă gratuit. Legea nr. 192/2006 cu completările ...

continuare →

Consiliul de mediere îşi modifică Regulamentul

Prin Hotărârea nr.2247/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 17 august a.c., Consiliul de mediere şi-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare. Organismul a fost înfiinţat în temeiul Legii nr.192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Regulamentul stabileşte că prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, şi anume: are capacitate deplină de exerciţiu; are studii superioare; are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere; a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii. Mediatorii îşi pot ...

continuare →