12 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2)

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2), republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013 (M.Of. 83/2013). TITLUL I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară; c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi ...

continuare →

Comunicare simplificată a informaţiilor cadastrale către notarii publici

Un recent act adiţional la Protocolul de colaborare între Agenţia de cadastru şi notarii publici face mai uşoară comunicarea cu Uniunea Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară. În temeiul prevederilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici trebuie să aibă acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a avut termen, până la 31 decembrie 2012, să asigure punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Aşa cum s-a prevăzut prin aceeaşi lege, între Agenţia naţională şi UNNPR a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. 429312/2010, publicat în Monitorul oficial ...

continuare →

Înscrierea proprietăţii imobiliare în cartea funciară

Procedura legală este reglementată prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Actul normativ a suferit, recent, noi modificări şi completări – pe care le puteţi vedea prezentate la sfârşitul materialului – şi urmează să fie din nou amendată cu modificări care se vor aplica de la 1 septembrie a.c., prin intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.  Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar. Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial. Notarul eliberează certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ...

continuare →