10 Decembrie, 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va elabora Strategia de dezvoltare teritorială a României

Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri, 18 iulie, planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR), document cu rol în fundamentarea programelor de investiţii naţionale şi a viitoarelor programe operaţionale finanţate din fonduri europene. Planul de acţiuni care vizează finalizarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României prevede, în principal: - colectarea şi valorizarea studiilor şi analizelor relevante din punct de vedere teritorial deja existente; - crearea unui grup de lucru interinstituţional pentru sprijinirea activităţilor realizate în cadrul procesului de elaborare a SDTR; - elaborarea SDTR de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), sub coordonarea primului-ministru; - prezentarea, în cadrul Consiliului de planificare strategică, a documentaţiilor realizate în cadrul procesului de elaborare a SDTR; - stabilirea şi dezvoltarea mecanismelor instituţionale, precum şi a structurilor şi instrumentelor care să asigure implementarea ei. La şedinţele Consiliului de planificare strategică, în care se vor discuta rezultatele Strategiei de ...

continuare →

Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost republicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial 365 din 30 mai 2012 a fost republicată Legea 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Potrivit actului normativ, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Potrivit legii, constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. Violenţa în familie se poate manifesta prin violenţă verbală, psihologică, fizică, sexuală, socială sau spirituală. Legea privind combaterea violenţei în familie prevede că victima violenţei în familie poate cere instanţei un ordin de protecţie şi de restricţie faţă de agresor. De asemenea, victima violenţei în familie ...

continuare →

A fost modificată Legea privind finanţele publice locale

În Monitorul Oficial 854 din 2 decembrie 2011  a fost publicată Ordonanţa de urgenţă 102 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Astfel, potrivit actului normativ, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 32, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins: “Art. 32. – (1)   Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de : a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;  b) 11,25% la bugetul local al judeţului; c) 18,5% într-un ...

continuare →

MECMA lansează în dezbatere publică un proiect de lege privind invenţiile de serviciu

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în rubrica „Transparenţă decizională”, este publicat un proiect de Lege privind invenţiile de serviciu.  Ce sunt invenţiile de serviciu ?  Invenţiile de serviciu sunt invenţiile create de inventatorii salariaţi, care se află într-una dintre următoarele situaţii: a) au rezultat în exercitarea funcţiei lor, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu încredinţate în mod expres în cadrul contractului de muncă sau în fişa postului sau prin alte acte administrative ale angajatorului, care prevăd o misiune inventivă; b) s-au obţinut fie prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei angajatorului şi/sau prin folosirea mijloacelor materiale ale acestuia, sau prin pregătirea şi formarea profesională dobândită de inventatorul salariat din grija şi pe cheltuiala angajatorului, fie prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului pe durata contractului de muncă, precum şi pe o perioadă de minimum 2 ani de la încetarea acestuia.  Ce este misiunea inventivă ?  Misiunea inventivă este definită printr-o ...

continuare →

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

În Monitorul Oficial 819 din 21 noiembrie 2011, s-a publicat Legea 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva informaţii utile din cuprinsul actului normativ. Potrivit articolului 3, din cuprinsul Legii, “România menţine şi se asigură că suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje”. Autoritatea competentă pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Care sunt categoriile de pajişti supuse regimului de organizare şi exploatare ?  Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:    a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile comunale şi urbane care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective;    b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se ...

continuare →

Se doreşte modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Pe site-ul Senatului, în rubrica Propuneri legislative aflate în consultare publică, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Potrivit expunerii de motive, îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, revine Statutului Român, respectiv consiliilor locale pe raza cărora se află domiciliul celor aflaţi în nevoie.  Astfel, se modifică alineatul 1 de la articolul 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi va avea următorul cuprins: „Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale sunt obligate să angajeze personal de îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară a se acorda”. Opiniile persoanelor interesate de acest proiect de lege pot fi trimise în scris, la ...

continuare →