23 Octombrie, 2019

19 martie: Investiţiile străinilor în România, legea retrocedărilor şi Schengen

Despre ce mai „discută” ziarele în această dimineaţă? Din amalgamul de informaţii despre ceremonia de inaugurare a pontificatului papei Francisc, concomitent cu ştirile privind eliberarea lui Adrian Năstase şi viitorul acestuia pe scena politică (nu ştim încă dacă această simultaneitate temporală e vreun semn divin), am scos „sarea şi piperul” de bun-simţ.Investiţiile de portofoliu ale străinilor în România au depăşit patru miliarde de euro euro în perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2013, doar în prima lună a anului volumul plasamentelor pe piaţa locală atingând un maxim de două miliarde de euro, însă creşterea portofoliilor măreşte şi riscul de volatilitate pe cursul leu/euro atrage atenţia zf.ro.Capital.ro dezbate problemele referitoare la Legea restituirii proprietăţilor, văzută ca un Monopoly în toată regula, după multe încercări de soluționare a problemei restituirii proprietăților (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005), guvernul urmând să îşi asume răspunderea pe ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12.03.2013 (M.Of. 130/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru la Banca Europeană de Investiţii, cu suma de 52.395.000 euro, conform deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 10 mld. euro. Art. 2. – Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, iar plata către Banca Europeană de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, până la data de 31 martie 2013. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia ...

continuare →

Ce lucrări de investiţii trebuie notificate la “Apele Române”

De principiu, gospodărirea raţională a resurselor de apă şi protecţia acestora împotriva epuizării şi poluării, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene hidrometeorologice periculoase impun, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia notificării începerii execuţiei şi a punerii în funcţiune a anumitor categorii de activităţi şi lucrări executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor, respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor. O Procedură specifică de notificare – din punctul de vedere al gospodăririi apelor – a fost aprobată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 827/2012. Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea apelor, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună ...

continuare →

Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state

Pornind de la necesitatea cooperării internaţionale pentru dezvoltarea economică şi rolul pe care îl deţin în acest domeniu investiţiile particulare internaţionale, având în vedere că diferende cu privire la astfel de investiţii pot surveni în orice moment, iar în mod normal ele se soluţionează de instanţele naţionale, în anumite cazuri, pentru a se oferi posibilitatea soluţionării diferendelor în alte condiţii decât la instanţele naţionale, au fost gândite mecanisme de conciliere şi arbitraj internaţional, sub auspiciile Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, fiind adoptată Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state din 18 martie 1965, ratificată de România la 07.06.1975. Convenţia conţine reglementări privind: - înfiinţarea şi funcţionarea Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţie (I.C.S.I.D.); - competenţa Centrului; - activitatea de conciliere; - activitatea de arbitraj; - înlocuirea şi recuzarea conciliatorilor şi arbitrilor; - cheltuielile de procedură; - locul procedurii; - diferendele ...

continuare →

Cheltuieli cu organizarea de şantier

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.191/2011, publicat în Monitorul oficial nr.587 din 19 august a.c., a fost modificată anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, şi anume în legătură cu definirea cheltuielilor de şantier eligibile. Astfel, în Lista cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.392/2009, în cadrul cheltuielilor eligibile generale ale proiectului, sunt detaliate cheltuielile privind organizarea de şantier, respectiv cheltuielile cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier şi cheltuielile conexe organizării de şantier, astfel cum sunt menţionate la art. 8 cap. 5 pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei ...

continuare →