21 Noiembrie, 2019

Când îşi plătesc instituţiile publice facturile

Ca regulă generală, plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni. Reglementarea se regăseşte în articolul 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009, cu completările şi modificările ulterioare, reglementare care prevede şi posibilitatea unor categorii de plăţi exceptate. Recentul ordin al ministrului finanţelor publice nr.17/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 19 din 10 ianuarie a.c., aduce o modificare privind excepţiile la termenele de plată. Excepţiile au fost stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2281/2009, dat pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, categoriile de plăţi exceptate de la această încadrare calendaristică, respectiv perioada 24-31 a fiecărei luni, sunt următoarele: 1.plăţile aferente serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, ...

continuare →

Ce reţine notarul când prietenii vă urează „casă de piatră”

Momentul fericit din viaţa dvs. este consemnat de notar în temeiul Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia. Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1786/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 666 din 19 septembrie, cu menţiunea că prevederile intră în vigoare la la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. În Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, denumit în continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi – comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională – precum şi orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales. Alegerea regimului separaţiei de bunuri sau a regimului comunităţii convenţionale se face prin convenţie matrimonială. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri şi regimul matrimonial al comunităţii convenţionale ...

continuare →

8 milioane de clienţi persoane fizice vor putea plăti taxele şi impozitele prin instituţii de credit

Ministerul Finanţelor Publice anunţă că a dezvoltat, în colaborare cu instituţiile de credit, un sistem simplificat pentru plata impozitelor şi taxelor, în relaţia cu bugetul general consolidat, pentru persoanele fizice care sunt clienţi ai acestora, fără perceperea de comisioane bancare. Cetăţenii pot accesa serviciile acestui sistem prin internet banking sau la ghişeele băncilor utilizând o aplicaţie, pusă la dispoziţie de M.F.P., cu ajutorul căreia pot completa documentul de plată. Această aplicaţie va fi pusă la dispoziţia cetăţenilor şi va fi disponibilă pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro. Prin intermediul acestui sistem simplificat, cetăţenii pot obţine informaţii legate de tipul obligaţiilor de plată şi instituţiile publice beneficiare, fără a mai fi necesar să cunoască toate detaliile legate de coduri IBAN ale conturilor de venituri bugetare sau coduri fiscale ale instituţiilor publice. Acest sistem oferă posibilitatea cetăţenilor de a plăti impozite şi taxe (ex: impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, taxe ...

continuare →

Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice

Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c. ■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Art. 6 (1) ...

continuare →

Instituţii publice: depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor lunare

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1865/2011, publicat în Monitorul oficial nr.271 din 18 aprilie a.c. au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011. Aceste norme se adaugă, cu completări privind raportarea în 2011, la actele normative prin care au fost aprobate modelele situaţiilor financiare trimestriale – bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare – şi anume: - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a-40c); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum ...

continuare →