12 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice

Normele metodologice din 12.04.2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 22.04.2013 (M.Of. 229/2013).În vigoare de la 22.04.2013CAPITOLUL ISituaţii financiare trimestriale1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2013 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:1.(1) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare:- anexa 1 “Bilanţ”;În formularul “Bilanţ” (anexa 1 la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 22.1, ...

continuare →

Ce se modifică la reglementările contabile aplicabile instituţiilor publice?

În Monitorul Oficial nr. 194 din 05.04.2013 a fost publicat Ordinul nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.Actul normativ modifică reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice și introduce câteva noi monografii contabile. Astfel, se modifică planul de conturi aplicabil, respectiv se introduc noi conturi, iar alte conturi se elimină.Pentru cei mai puțin familiarizați cu contabilitatea instituțiilor publice, reamintim că aceasta este condusă conform OMFP nr. 1917/2005, ce aprobă planul de conturi cu o simbolistică destul de apropiată de planul de conturi utilizat de societățile comerciale, și în general, se respectă cam toate principiile contabile uzuale. Dintre conturile analitice care se introduc, redăm câteva în continuare: - 117.01.01 “Rezultatul reportat – instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”;  - 121.01.01 “Rezultatul patrimonial ...

continuare →

Anunţ MFP: contractarea unor împrumuturi în vederea achitării arieratelor

Ministerul Finanţelor Publice a emis astăzi, 12 februarie 2013, un comunicat de presă privind contractarea de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a unor împrumuturi în vederea achitării arieratelor. Conform documentului publicat pe site-ul instituţiei, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în vederea achitării arieratelor înregistrate la data solicitării, față de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în limita a 800 milioane lei. Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza sumele acordate cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, față de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în contabilitatea: - proprie şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local; - instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, în limita sumelor datorate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; - ...

continuare →

Legislaţie: Norma MFP din 22 ianuarie privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012

Norma metodologică din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 63/2013). CAPITOLUL I Prevederi generale  1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. 1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. 1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note ...

continuare →

Noutăţi privind activitatea de inspecţie economico-financiară

Cadru legal aplicabil – activitatea de inspecţie economico-financiară este reglementat prin O.U.G. nr. 94/2011, H.G. nr. 101/2012 şi O.M.F.P. nr. 1331/2012. Aceste reglementări au apărut ca urmare a „condiţiilor actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă un interes naţional major”, având ca obiective principale: „creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii economico-financiare şi întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare la operatorii economici”. Activitatea de inspecţie economico-financiară. Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţia economico-financiară la operatorii economici cu privire la: * măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor; * respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile; * fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi; * obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale. Activitatea de inspecţie economico-financiară se aplică fiecărui operator economic şi include: * ...

continuare →

Posturile din instituţiile publice ale sistemului de justiţie, suplimentate cu 400 de locuri

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, care vizează suplimentarea cu 400 de locuri a posturilor din instituţiile publice ale sistemului de justiţie, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul ministerului. Astfel, se propune schimbarea cuprinsului notei din anexa nr. 2 la H.G. 652/2009 prin modificarea numărului de posturi disponibile pentru unităţile din sistemul justiţiei, respectiv suplimentarea posturilor cu 400 de locuri, de la 13.910 la 14.310. Unităţile se referă la instituţiile publice din sistemul de justiţie, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti are calitatea de ordonator principal de credite, precum curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile. Propunerea legislativă acţionează în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată. Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial ...

continuare →

Situaţiile financiare la instituţii publice

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.24/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 37 din 17 ianuarie, au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011. Atragem atenţia asupra reglementărilor în temeiul cărora se întocmesc situaţiile financiare, pentru autorităţi publice, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice autonome şi instituţiile publice subordonate. ■ Ordinul MFP prevede că, la data intrării în vigoare, se abrogă orice dispoziţii contrare. Totodată, în Norme sunt menţionate reglementările aplicabile pentru modelele folosite la întocmirea situaţiilor, respectiv: - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 şi 40a-40c la situaţiile financiare). La aceste Norme, se introduc două noi anexe: anexele 20.a “Situaţia ...

continuare →