19 Octombrie, 2019

Prevederi referitoare la contabilizarea stocurilor şi activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării

Întrebare: Bună ziua. Sunt contabil la o firmă care trece la IFRS, din obligaţie. Aş vrea să ştiu dacă pentru o clădire care a fost iniţial achiziţionată pentru sediu social iar apoi a suportat schimbare de destinaţie (va fi vîndută anul viitor) trebuie să fac vreo înregistrare contabilă anume. Vă mulţumesc. I.I., Bucureşti. Răspuns: Stimate Domn, Reglementările IFRS spun că stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora. Dacă aveţi informaţii despre schimbarea destinaţiei activului, societatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute în vederea vânzării. Pentru a nu avea neclarităţi, vom trece în revistă cele trei reguli de aur ale contabilizării stocurilor şi activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării. Regula nr. 1. - Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS. Stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS. (Baza ...

continuare →

Noutăţi contabile referitoare la trecerea la aplicarea IFRS

În prezent, reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt prevăzute prin OMFP nr. 1286/2012. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, inclusiv modificarea dispoziţiilor din OMFP nr. 1286/2012. Prezentăm mai jos detaliat principalele aspecte reglementate cu referire la reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Dispoziţiile acestui ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: * Clarificări privind retratarea operaţiunilor contabile. Conform art.1 alin. (2) din OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la ...

continuare →

Despre OMFP nr. 1690/2012 şi introducerea unor noi conturi contabile

În Monitorul Oficial nr. 0857 din 18.12.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementari contabile. Actul normativ se adresează, în principal, societăţilor ce aplică IFRS pentru prima dată şi modifică OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene şi OMFP nr. 1286/2012 privind aplicarea IFRS de către societăţile cotate pe o piaţă reglementată. În esenţă, sunt introduse noi conturi contabile şi câteva precizări privind regulile de transpunere a balanţei, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale. Ordinul se aplică şi pentru situaţiile financiare anuale aferente anului 2012. * Modificarea OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea Titlul subsecţiunii 8.8 “Subvenţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:  “Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi“. Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 “Venituri în avans aferente ...

continuare →

MFP propune modificări privind tratamentele contabile prevăzute de IFRS

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre dezbatere publică un proiect de Ordin privind modificare şi completarea unor reglementări contabile referitoare la obligaţia societăţile comerciale, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, de a aplica IFRS la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Conform referatului de aprobare, prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012, în condiţiile în care societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au aplicat în cursul acestui exerciţiu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor ...

continuare →

Tratamentul IFRS pentru repartizarea profitului

Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”, de unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” şi 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile ...

continuare →

Semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS

Regulile privind semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 şi nr. 687 bis din 04/10/2012. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. De ...

continuare →