21 Ianuarie, 2020

STUDIU: Lecţii învăţate de Brazilia în implementarea practică a IFRS (I)

Acest studiu îşi propune să ofere o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de contabilitate din Brazilia, statutul actual al contabilităţii din Brazilia, caracteristicile de bază ale cadrelor de reglementare. Materialul subliniază unele dintre diferențele majore ale normelor contabile din Brazilia în raport cu implementarea IFRS și sintetizează principalele lecții învățate prin recentul proces de reformare a sistemului de contabilitate pentru a se conforma la dispoziţiile IFRS. Introducere * În 2004, economia Braziliei a cunoscut o creștere semnificativă, produsul intern brut al țării (PIB) avand o creștere cu 5,2 la sută, fiind cea mai ridicată rată de creștere de la 1994. Brazilia a atras aproape 18 miliarde dolari în investiții străine directe. Integrarea pe piețele globale de capital și facilitarea mobilizării de capital și promovarea încrederii investitorilor au determinat ca fiind necesare noi cerințe de transparență corporativă, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale, inclusiv în ...

continuare →

Paralelism între reglementările contabile naţionale şi IFRS (II)

Continuăm paralela între RAS şi IFRS, începută într-un material anterior, printr-o prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate”. 4. Veniturile financiare * Veniturile prin prisma RAS 257 – Veniturile financiare cuprind: - venituri din imobilizări financiare; - venituri din investiţii pe termen scurt; - venituri din creanţe imobilizate; - venituri din investiţii financiare cedate; - venituri din diferenţe de curs valutar; - venituri din dobânzi; - venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; - alte venituri financiare. * Veniturile prin prisma IFRS Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS. 5. Venituri din vânzări de bunuri * Veniturile prin prisma RAS 258 – (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă ...

continuare →

Paralelism între reglementările contabile naţionale şi IFRS (I)

În general, veniturile constituie unul din elemente esenţiale ale contabilităţii cu ajutorul cărora se obţin indicatorii financiari de bază pentru luarea deciziilor economice de către investitori, angajaţi, creditori, furnizori şi clienţi, instituţiile statului şi public. În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari – cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. În cele ce urmează vom detalia o paralelă între RAS şi IFRS printr-un prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate. 1. Generalităţi * Veniturile prin prisma RAS 252 – (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.  (2) Activităţile ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 40/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013 (M.Of. 44/2013) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. - ...

continuare →

Legislaţie: Instrucţiuni CNVM nr. 1/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 16 ianuarie 2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 30/2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 43/2013). Art. I. - Instrucțiunea nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: “(11) Entitățile autorizate de C.N.V.M. ce au optat pentru un exercițiu financiar ...

continuare →

Noi standarde de contabilitate. IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L360 din 29 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1254/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 10, Standardul Internațional de Raportare Financiară 11, Standardul Internațional de Raportare Financiară 12, Standardul Internațional de Contabilitate 27 (2001) și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (2011). * Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 reglementează: - IFRS 10 Situații financiare consolidate; - IFRS 11 Acorduri commune; - IFRS 12 Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități; * Noul IFRS 10 – Situații financiare consolidate Obiectivul IFRS 10 este stabilirea principiilor de prezentare și întocmire a situațiilor financiare consolidate atunci când o entitate controlează una sau mai multe alte entități. Scopul IFRS 10 este ...

continuare →

Amendamente la IFRS 7 şi IAS 32. Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L360 din 29 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 7 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 32. * Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 aduce amendamente la: - Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat – IFRS 7 - Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 Instrumente financiare: Prezentare – IAS 32 La 16 decembrie 2011, Consiliul pentru standardele internaţionale de contabilitate (IASB) a publicat amendamente la Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat – Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare şi la Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 Instrumente financiare: Prezentare ...

continuare →