17 Februarie, 2020

Programul “Prima casă” – facilităţi de credit noi

Un recent proiect de hotărâre de Guvern, promovat de MFP, prevede modificări de reglementare, în sprijinul solicitanţilor de credite prin acest program. Aşa cum se arată în Nota de fundamentare, prin H.G. nr. 577/2012 a fost alocat un plafon de 200 milioane euro în limita căruia pot fi emise garanţii în anul 2012, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009. Acest plafon poate fi repartizat exclusiv finanţatorilor care, în etapa anterioară a programului şi-au exprimat opţiunea privind împărţirea riscului de credit şi a pierderilor cu statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant şi care au epuizat plafonul reutilizat. În cuprinsul aceluiaşi act normativ s-a prevăzut menţinerea nivelului costurilor totale aferente finanţărilor garantate din plafonul anului 2012 în raport cu ultima comunicare privind costurile totale ale finanţatorilor depusă în aplicarea prevederilor art. VII din ...

continuare →

Ipoteca în sistemul Noului Cod Civil

Reglementările Noului Cod Civil aduc schimbări semnificative în materia ipotecii. A fost reglementată ipoteca mobiliară care, potrivit art. 171 din Legea de aplicare a Codului civil, reprezintă orice garanţie reală mobiliară care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi temeiul juridic al constituirii sale. Astfel, noţiunea de gaj are în prezent semnificaţia de garanţie reală care presupune remiterea materială către creditor a bunului mobil ce face obiectul garanţiei sau a titlului de valoare. Noul Cod Civil, în art. 2350 alin. 2 şi art. 2357, prevede posibilitatea constituirii ipotecii şi asupra unei universalităţi de bunuri. În cazul ipotecii convenţionale, ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, este permisă  numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei întreprinderi (Art. 2368 NCC). Cu toate acestea, ipoteca constituită asupra unei universalităţi de bunuri imobile nu grevează respectivele bunuri decât din momentul înscrierii ipotecii în cartea funciară ...

continuare →

Finanţare de la BCR şi garanţii obţinute prin Iniţiativa JEREMIE

Banca Comercială Română (BCR) pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii credite garantate în proporţie de 80% prin Initiaţiva JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Programul este implementat în România de către Fondul European de Investiţii, pe baza unui parteneriat între Comisia Europeană şi European Investment Bank Group, scopul principal fiind acela de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013.  Garanţia JEREMIE se acordă pentru 80% din valoarea creditului şi este obţinută direct de la BCR, fără comision de garantare. Garanţia JEREMIE este acordată în cadrul “Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România“, finanţata de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritara 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul ...

continuare →

S-a stabilit durata de aprobare a garanţiilor în cadrul Programului “Prima Casă”

Potrivit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garanţiile în cadrul Programului  “Prima Casă”  se aprobă în maximum 3 – 4 zile de la data înregistrării solicitării de garantare însoţită de documentaţia completă. Conform prevederilor art.8.1. din formularul standard al contractului de Garantare pentru achiziţia de locuinţe în cadrul Programului “ Prima casă”, prevăzut în Anexa nr.5 la Protocolul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr.2024/1043/2011, contractul de garantare “intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.” În aceste condiţii, valabilitatea garanţiei şi implicit a contractului de garantare nu este afectată de condiţia rezolutorie a semnării contractului într-un anumit termen. Până la data de 6 octombrie s-au primit în cadrul Programului Prima Casă 4 un număr de 8.416 de solicitări de garantare pentru accesarea de finanţări în valoare de 323.574.193 euro, cu o valoare medie a finanţării ...

continuare →

Despre garanţii şi privilegii – reglementări recente

Codul civil, astfel cum a fost modificat şi completat, recent, prin Legea nr.71/2011 (publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 10 iunie a.c.) tratează în Capitolul IX despre privilegii şi garanţiile reale destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale. Tema a devenit de interes, în ultimul timp, pe fondul apariţiei situaţiilor de insolvabilitate a operatorilor economici. O primă categorie se referă la garanţia comună a creditorilor. Astfel, cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare, bunuri care servesc drept garanţie comună a creditorilor săi. Nu pot face obiectul garanţiei bunurile insesizabile. Creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Bunurile care fac obiectul unei diviziuni ...

continuare →