18 Februarie, 2020

Formulare de declaraţii fiscale modificate!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2706/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 761 din 28 octombrie a.c., noi formulare pentru Declaraţiile 010 şi 070. Actul normativ modifică, astfel, Ordinul MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Prin modificările pe care le aduce actul normativ, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal, au fost completate cu „contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.”. În acest sens, trebuie avute în vedere art.29619 alin.(1) din Codul fiscal care prevede următoarele: “Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii ...

continuare →

Formulare privind cazierul fiscal

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2696/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 756 din 27 octombrie a.c., modelul şi conţinutul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. De la data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consemnăm cea mai recentă modificare, din luna august a acestui an, adusă prin O.G. nr. 25/2011 şi prin care se stabilesc noi condiţii privitoare la situaţiile în care se face scoaterea din evidenţă a contribuabililor. Prin recentul Ordin al MFP se prezintă modelul şi conţinutul formularelor: - 500 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal“; - 501 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal“; - ...

continuare →

A fost modificat OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

În Monitorul Oficial 761 din 28 octombrie 2011 (M. Of. 761/2011) s-a publicat Ordinul 2706 din 25 octombrie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările la OMFP nr. 262/2007 :  Art. I. – Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:   1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:    “Art. 41. -    Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:    a) taxa pe valoarea adaugată;    b) impozitul pe profit;    c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;    d) accizele;    e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;    f) impozitul pe ...

continuare →

Formulare comunitare pentru publicitatea achiziţiilor publice

În Jurnalul Oficial al UE nr.L 222/1 din 27 august a.c. a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.842/2011 al Comisiei din 19 august de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005. Regulamentul are relevanţă pentru Spaţiul Economic European. Prin regulamentul de înlocuire se aduc completări la formularele standard şi se actualizează  anumite elemente din formulare, fiind abrogat Regulamentul (CE) nr. 1564/2005. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 și 63 din Directiva 2004/17/CE, entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII și XIII la prezentul regulament. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 şi 70 din Directiva 2004/18/CE, autorităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi VIII-XIII. ● Pentru ...

continuare →

Formulare de raport anual la auditorii financiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 239/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.582 din 17 august a.c., formularele de raport anual pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoane fizice şi juridice. La data intrării în vigoare a acestui normativ, se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.156/2010 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din 16 martie 2010. Transmiterea Raportului anual – cu formulare diferenţiate pentru auditori financiari persoane fizice şi juridice – la CAFR este obligatorie pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar. În cazul auditorilor care nu au obţinut venituri din activităţi de audit financiar, audit intern şi/sau alte activităţi în calitate de auditor financiar, ca urmare a încheierii unor contracte în această calitate, aceştia transmit la CAFR o Declaraţiecu privire la activitatea desfăşurată – de ...

continuare →