Noi facilităţi fiscale pentru microîntreprinderi şi IMM-uri: scutiri de la plata impozitelor şi avantaje privind angajaţii!

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) ar putea să beneficieze în curând de câteva noi facilităţi fiscale, conform unui proiect ...

continuare →

Despre modificările la depunerea declaraţiilor fiscale

Tema pe care o aducem în atenţie, tratată în Codul de procedură fiscală, a suferit în ultimul timp o serie de modificări, completări, inclusiv reglementări de punere în aplicare.• Potrivit art. 83 din Codul de procedură fiscală, declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se aplică precizările date prin OPANAF nr. 2520/2010, cu completările aduse prin OPANAF nr. 2568/2010.Sursa foto: Lege5.ro• Declaraţiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie.• Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data ...

continuare →

Data la care se sfârşeşte termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale

În activitatea practică există, de mai mult timp, serioase neclarităţi şi controverse cu privire la „ziua în care se sfârşeşte perioada de prescripţie în cazul în care aceasta începe la 1 ianuarie a unui an”.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin această problemă, trebuie avute în vedere următoarele prevederi legale:1. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală:„Art. 91. Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.[…]”.Din prevederile art. 91 alin. (2) din Codul de procedură ...

continuare →

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (II)

3) Despre un caz concret, din activitatea practică, prin care un organ fiscal a stabilit, cu valoare de principiu, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie, de 5 ani, pentru obligaţiile fiscale. Din art. 23 al O.G. nr. 92/2003 rezultă cu claritate că „baza de impozitare” este cea care dă naştere (generează) creanţe fiscale, obligaţii fiscale şi acte de administrare fiscală.Ori, pentru veniturile obţinute în anul 2003, momentul constituirii bazei de impunere (care a generat aceste venituri) îl constituie luna din anul 2003 în care s-au obţinut veniturile respective.Întrucât prin art. 91 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 termenul de prescripţie începe să se calculeze (să curgă) de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală, pentru calculul termenului de prescripţie momentul constituirii bazei de impunere şi momentul în care s-a născut creanţa fiscală este tratat la nivel de an.Pentru baza de impunere ...

continuare →