22 Februarie, 2020

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic?

*  În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original; - dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original; - paşaportul anterior, în original, dacă este cazul. NOTĂ - documentele se  depun personal, de catre solicitanţi; - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă). * În cazul minorilor  cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani - certificatul de naştere al minorului, în original; - document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în ...

continuare →

Vrei să obţii viza de flotant? Iată de ce documente ai nevoie!

Potrivit art. 30 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei. Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute mai jos: a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a); c) ...

continuare →

Documente necesare pentru deschiderea dosarului de daună în cazul unui eveniment auto

De regulă, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună sunt: În cazul accidentelor rutiere survenite pe teritoriul României, în care au fost implicate două vehicule, și din care au rezultat numai pagube materiale – Formularul de Constatare Amiabilă completat corespunzător sau Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original. În cazul accidentelor rutiere în care au fost implicate mai mult de două vehicule – Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original. În cazul accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale – Documentul tip “Anexa 2” (eliberat de Poliţie) şi autorizaţia de reparaţie, în original. În cazul în care accidentul a avut ca rezultat numai avarierea vehicului propriu și vehiculul este asigurat CASCO, vă puteţi prezenta direct la asigurătorul CASCO care va constata avariile, va deschide dosarul de daună şi vă va elibera documentul de introducere în reparaţie a vehiculului. Adeverinţa de daună în ...

continuare →

Documente necesare pentru modificarea locuinţei

Conform legii 50/1991, pentru orice modificare din apartament/casă, proprietarul trebuie să obţină de la primărie Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de Construire. În fiecare lună se eliberează, numai în Bucureşti, aproximativ 300  de Autorizaţii de Construire, dintre care 54 de autorizaţii au fost pentru modificări. Actele necesare pentru obţinerea unui Certificat de Urbanism în vederea construirii sau modificării unei locuinţe sau anexe gospodăreşti sunt următoarele: - copie act proprietate; - chitanţă taxă; - două planuri cadastrale scară1/500; - două planuri cadastrale scară 1/2000. După ce a fost eliberat certificatul de urbanism, vor fi depuse actele pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire: - actul de proprietate (copie legalizată); - certificat de rol; - proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire; - toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; - Certificatul de Urbanism (copie); - contract cu o firmă de salubrizare; - acordul notarial al vecinului sau al coproprietarilor (după caz), chitanţa taxa. Precizăm ...

continuare →

Cum pot obţine persoanele juridice certificatul de cazier judiciar

Persoanele juridice pot obţine certificatele de cazier judiciar de la Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru al persoanei juridice. Documente necesare atunci când depuneţi cererea La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente: dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010); copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal; copie certificat constatator; chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei; timbru fiscal în valoare de 2 lei. Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la ...

continuare →

Informaţii privind obţinerea cazierului judiciar de către persoanele fizice

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune personal o cerere-tip cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/ reşedinţă, însoţită de actul de identitate, timbru fiscal în valoare de 2 lei şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei. Referitor la actul de identitate, acesta poate fi unul dintre următoarele documente: cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, permis de şedere, aflate în termen de valabilitate. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În acelaşi timp, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare. Astfel, ...

continuare →

Documentele necesare pentru operaţiunea de compensare externă

Actul normativ care reglementează detalii privind operaţiunea de compensare externă este Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi, cu modificările şi completările ulterioare. Schema operaţiunii de compensare externă: Operaţiunea de compensare externă Sunt operaţiuni nemonetare, definite prin dispoziţiile art.1 lit. k) din Norma BNR nr. 26/2006  ca “operaţiuni de natura balanţei de plăţi, care se desfăşoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parţial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring şi altele asemenea.”Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce. Subiectele operaţiunii de compensare externă Persoana juridica iniţiatoare – persoana juridică care solicită stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui document. Persoana juridica destinatară – persoana juridica care acceptă compensarea unei creanţe prin datoria sa către iniţiator. Documente în baza cărora se efectuează operaţiunea de compensare externă Proces verbal de compensare (aveţi modelul mai jos). ...

continuare →