17 Noiembrie, 2019

Despre OMFP nr. 1690/2012 şi introducerea unor noi conturi contabile

În Monitorul Oficial nr. 0857 din 18.12.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementari contabile. Actul normativ se adresează, în principal, societăţilor ce aplică IFRS pentru prima dată şi modifică OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene şi OMFP nr. 1286/2012 privind aplicarea IFRS de către societăţile cotate pe o piaţă reglementată. În esenţă, sunt introduse noi conturi contabile şi câteva precizări privind regulile de transpunere a balanţei, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale. Ordinul se aplică şi pentru situaţiile financiare anuale aferente anului 2012. * Modificarea OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea Titlul subsecţiunii 8.8 “Subvenţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:  “Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi“. Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 “Venituri în avans aferente ...

continuare →

Contabilitate conform IFRS. Noutăţi contabile.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: Obiectul actului normativ. OMFP nr. 1286/2012 reglementează reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil. Domeniul de aplicabilitate. OMFP nr. 1286/2012  se aplică societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Definiţia pieţei reglementate. Conform art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, “O piaţă ...

continuare →

Formulare comunitare pentru publicitatea achiziţiilor publice

În Jurnalul Oficial al UE nr.L 222/1 din 27 august a.c. a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.842/2011 al Comisiei din 19 august de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005. Regulamentul are relevanţă pentru Spaţiul Economic European. Prin regulamentul de înlocuire se aduc completări la formularele standard şi se actualizează  anumite elemente din formulare, fiind abrogat Regulamentul (CE) nr. 1564/2005. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 și 63 din Directiva 2004/17/CE, entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII și XIII la prezentul regulament. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 şi 70 din Directiva 2004/18/CE, autorităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi VIII-XIII. ● Pentru ...

continuare →

Reglementările contabile conforme cu directivele europene

Reglementarile contabile armonizate cu Directivele europene a IV-a (din 1978) şi a VII-a (din 1983) prezinta o metodologie minimală de analiză a poziţiei financiare a întreprinderilor cu ajutorul principalilor indicatori economico-financiari caracteristici la sfârşitul exerciţiului financiar. Reglementarea în vigoare este dată de Ordinul MFP nr.3055/2009, în vigoare de la 1 ianuarie 2010 şi care, de la aceeaşi dată, a abrogat Ordinul MFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul MFP nr.3055/2010 a fost, de asemenea, modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010, în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010. ■ Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de: ● Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime (total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50) ...

continuare →