13 Noiembrie, 2019

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui până pe 25 mai!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 25 mai, următoarele obligaţii fiscale: 1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal. Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. Categorii de contribuabili: persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Baza legală: ...

continuare →

Declaraţia-inventar pentru medicamente, până la 25 noiembrie!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 “Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate”. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, începând cu 1 octombrie 2011 a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic ...

continuare →

Se modifică data de depunere a formularului 390 VIES

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3162/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 677 din 23 septembrie a.c. a fost modificat OPANAF nr. 76/2010 privind regimul formularului de declaraţie 390 VIES. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare. Reamintim că, în reglementarea anterioară, depunerea trebuia făcută până la data de 15 inclusiv a lunii următoare.  Declaraţia recapitulativă se depune numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare. A fost, de asemenea, modificată anexa privitoare la procedura de gestionare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, în vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 ...

continuare →

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. ■ Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. ■ Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de ...

continuare →