13 Noiembrie, 2019

Delegare sau detaşare? Fii la curent cu drepturile tale!

Voi evidenţia, în cele ce urmează, asemănări şi deosebiri între detaşare şi delegare şi, în acelaşi timp, motive pentru care am alege una în defavoarea celeilalte.Conform art. 43 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii“Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă”iar în conformitate cu art. 45 ale aceleaşi legi“Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.”Modificarea elementelor contractului individual de muncă (durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă) se poate face printr-un act adiţional la contractul individual de muncă, cu acordul părţilor. Art.42  din ...

continuare →

Diurna – modificări legislative în 2013

Conform articolului 44 alin (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice menţionează că, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului:- persoana care este delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea;- numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea ...

continuare →