19 Ianuarie, 2020

Care sunt obligaţiile fiscale ce trebuie depuse până luni, 11 februarie?

Contribuabilii trebuie să îndeplinească trei obligaţii fiscale până luni, 11 februarie 2013, prezentate în articolul de faţă, împreună cu formularele aferente, care pot fi descărcate spre consultare şi instrucţiunile de completare, după caz. * Formularul 096 În primul rând, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA trebuie să depună la ANAF formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal. Descarcă formularul 096! Intră aici! * Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate De asemenea, avem ...

continuare →

ANAF modifică două formulare fiscale pentru declararea noilor impozite introduse de Guvern

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se modifică formularele 10 şi 70, actualizându-se, totodată, reglementările fiscal-legislative privind trei noi tipuri de impozite. Începând cu data de 1 februarie 2013 prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, au fost reglementate trei noi impozite şi anume: - impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; - impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; - impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale. Aceste impozite sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate ...

continuare →

Formularul 205 preia funcţia fişelor fiscale!

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 17/12/2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1913/2012 modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest act introduce formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I. Noul formular 205 conţine şi detalii privind veniturile din salarii, preluând şi funcţia fişelor fiscale folosite pentru angajaţi până la 31 decembrie 2011. * Depunerea declaraţiei Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare ...

continuare →

Modificări la o serie de declaraţii fiscale, prin OPANAF nr. 1950/2012

În Monitorul Oficial nr. 0887 din 27.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Ordinul aprobă noile formulare și intrucțiuni de completare și depunere pentru următoarele declarații: - 100 “Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”; - 101 “Declaraţie anuală privind impozitul pe profit”; - 104 ”Declaraţie privind distribuirea între asociați a cheltuielilor și veniturilor rezultate din asocieri fără personalitate juridică”; - 120 “Decont special de accize”; - 130 ”Decontul privind impozitul pe ţiţei”. Noile formulare se utilizează inclusiv pentru declararea sumelor aferente anului 2012, cu termen de depunere în anul 2013. * 100 “Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat” Nu am observat modificări substanțiale față de actualele reglementări, declarația se depune conform procedurii deja cunoscute: - lunar, până pe data de 25 ...

continuare →

Despre Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012 – salarii, declaraţii fiscale şi facturarea electronică

În Monitorul Oficial nr. 845 din 13.12. 2012 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Actul normativ analizat astăzi nu are un volum semnificativ, însă afectează foarte multe categorii de persoane, fie că sunt de drept public sau de drept privat. Acesta fie modifică câteva reglementari deja existente, cum ar fi scadenţa impozitelor şi taxelor în luna decembrie 2012, dar introduce şi noi prevederi de sine stătătoare, precum menţinerea nivelului de salarizare în 2013 pentru personalul din sistemul public. De asemenea, suspendă aplicarea unui act normativ ce reglementează facturarea electronică astfel încât singurul act normativ relevant în domeniul facturării electronice în 2013, este Codul fiscal. * Modificare termen de declarare şi plata impozite cu scadenţa în decembrie 2012 Impozitele şi taxele datorate la plată ...

continuare →

Modificări de procedură fiscală

Recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 16/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 618 din 28 august a.c., modifică şi completează dispoziţii din Codul de procedură fiscală referitoare la executarea obligaţiilor fiscale, depunerea declaraţiilor fiscale, stingerea creanţelor şi suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară. Ordonanţa a intrat în vigoare la 31 august, cu excepţia unor dispoziţii privind ordinea stingerii datoriilor fiscale, pe care le găsiţi semnalate mai jos. Executarea fiscală Prin completările aduse de O.G. nr. 16/2012, în capitolul referitor la actele emise de organele  fiscale, din Titlul III „Dispoziţii procedurale generale”, s-a introdus precizarea potrivit căreia actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, li se aplică prevederile referitoare la: - conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal şi anume că actul administrativ fiscal emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi ...

continuare →

Corectarea declaraţiilor fiscale

Aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 144/2012, Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative pune în aplicare dispoziţiile articolului 84 din Codul de procedură fiscală referitoare la corectarea declaraţiilor fiscale. OPANAF nr.144 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 137 din 29 februarie a.c. Potrivit art.84 Cod proc. fiscală, declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative. În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Declaraţiile fiscale nu pot fi ...

continuare →