23 Ianuarie, 2019

Un plus de finanţare pentru proiectele PNDR pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar

Beneficiarii privaţi ai proiectelor depuse pe măsurile de investiţii din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), în contextul economico-financiar intern şi extern, au semnalat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dificultăţi în derularea implementării proiectelor.  Unul dintre factorii ce influenţează negativ situaţia financiară a beneficiarilor este suportarea diferenţelor de curs valutar nefavorabil, dintre valoarea ajutorului public nerambursabil ce face obiectul contractului exprimat în euro şi lei, raportat la momentul previzionării bugetului proiectului, faţă de costurile finale. Ca urmare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după consultarea Comisiei Europene, a promovat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care are scopul de a reglementa finanţarea diferenţei nefavorabilă de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii privaţi ai PNDR către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului in lei. Finanţarea diferenţei este posibilă numai pentru investiţiile la care sunt prevăzute ...

continuare →

Ce curs valutar utilizăm pentru închiderea bilanţului de la 31 decembrie 2012?

Întrebare: Bună ziua. Am rugămintea să îmi spuneţi ce curs valutar trebuie să utilizez pentru închiderea bilanţului de la 31 decembrie 2012. Mulţumesc! (Ionel F.) Răspuns: Dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 dispun: „Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.” Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare. Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la ...

continuare →

Monografia evaluării lunare a disponibilităţilor în valută

La sfârşitul fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 174  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ...

continuare →