15 Decembrie, 2019

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 2013-2014

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar din 12.11.2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5455/2013, publicată în  Monitorul Oficial nr. 744/2013.CAPITOLUL IAcordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014SECŢIUNEA 1Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.(2) De gradaţie de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfăşoară activităţi didactice de predare.Art. 2. -(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive ...

continuare →

Cum ne verifică statul averea. Criterii

Sediul materiei: Hotărârea de Guvern nr. 773/2011 modifică Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. Potrivit noului act normativ, în vederea selectării persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale vor identifica, evalua şi gestiona riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, prin efectuarea următoarelor operaţiuni: • stabilirea surselor de date; • culegerea datelor deţinute de alte entităţi; • formalizarea datelor în structura necesară analizei; • definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare. Actul normativ prevede ca stabilirea surselor de date să se realizeze prin evaluarea informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale, precum şi prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor ...

continuare →

Stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, începând cu 1 decembrie 2011

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2795/2011 stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu aplică  dispoziţiile OMFP nr. 2795/2011. Criteriile stabilite în OMFP nr. 2795/2011 servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care ...

continuare →