21 Octombrie, 2019

Nu uitaţi: declaraţia pe formularul 112 se depune până pe 25 martie!

Poate că unora din colegii care se ocupă de mai puţin timp de administrarea firmelor le este util să reamintim termenul de 25 ale lunii pentru depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – Formularul 112. Cadru legal. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010, publicată în Monitorul oficial nr.897/2010, a aprobat modelul şi conţinutul Declaraţiei. Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, “Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.” Ulterior, Hotărârea de ...

continuare →

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate

O circulară trimisă de MFP direcţiilor finanţelor publice reglementează aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Codul fiscal. Circulara, datată în 22 septembrie a.c., prevede, la nivelul unităţilor fiscale, următoarele: 1. Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin.(2) lit.a)-c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un număr mediu mai mic de 3 salariaţi, precum şi venituri totale de până la 100.000 euro în cazul celor de la lit.b), sunt obligaţi să depună trimetrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate. 2. a) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, prevăzuţi la pct.1 pot opta pentru declararea şi plata lunară, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni. b) Pentru trimestrul IV al anului 2011, plătitorii ...

continuare →

Noutăţi în reglementarea competenţelor organului fiscal

Tema la care ne referim este tratată, în Codul de procedură fiscală, în Titlul III „Dispoziţii procedurale generale” şi unele din prevederi au fost amendate, recent, prin Ordonanţa nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie şi intră în vigoare, cu excepţia unor articole, la 17 septembrie a.c. Organele fiscale au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală. În cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competenţă specială de administrare. Aşa cum se precizează în Normele de punere în aplicare a Codului, unităţile administrativ-teritoriale au competenţă generală în ceea ce priveşte administrarea creanţelor fiscale care, potrivit legii, sunt date în competenţa lor de administrare. Impozitele, taxele şi alte sume care ...

continuare →

Contribuţii sociale obligatorii: modificări la Codul fiscal

Proiectul de modificare şi completare a Codului fiscal, prin ordonanţa de Guvern pe care am semnalat-o în mai multe materiale pe această temă în ultimul timp, ar urma să afecteze şi prevederile Titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”din Cod, în vigoare de la 30 decembrie 2010 în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010. ● Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale. Potrivit Art. 29618 din C.F., persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. Prin propunerile de modificări formulate în ...

continuare →

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. ■ Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. ■ Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de ...

continuare →

Procedura de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Detalii privind procedura de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru luna iunie, se poate depune şi pe suport de hârtie. ...

continuare →

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Un ordin comun, emis de ANAF, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ANOFM aprobă obligaţiile care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Ordinul cu nr.1930/623/431/186 a fost publicat în Monitorul oficial nr.254 din 11 aprilie a.c. Actul normativ se referă la persoanele fizice şi juridice ce au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, care au obligaţia depunerii “Declaraţiei ” prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-România, cu derogarea potrivit căreia, până la 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnată şi ...

continuare →