16 Octombrie, 2019

Contribuţii sociale: cine şi cum plăteşte

ANAF a postat pe site-ul agenţiei un Ghid privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri. Prevederile respective sunt aplicabile începând cu data de 1 iulie a.c. De la 1 iulie, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ■ Reţinem categoriile de contribuabili care NU au obligaţia de a plăti CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE. ● Într-un prim grup de contribuabili care nu datorează această contribuţie se înscriu cei de mai jos dacă persoanele respective sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau dacă beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) ...

continuare →

Care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii?

Sunt un angajat al unui SRL din România şi aş vrea să ştiu care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii la momentul actual? Mulţumesc. Tudorel Z., Bucureşti. Având în vedere prevederile art. 296^3 lit. a) şi b) şi art. 296^15 din Codul fiscal, vă comunicăm următoarele: 1. În cazul persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii este câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. 2. Legiuitorul a stabilit faptul că nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii următoarele sume: - sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie ...

continuare →

Precizări privind reţinerea contribuţiilor sociale

Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Pentru calculul contribuţiilor individuale şi celor datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi al contribuţiei datorate de angajator pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în situaţia hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care se stabilesc obligaţii de plată a unor ...

continuare →

Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajator

A. În sistemul public de pensii – C.A.S. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 296^3 lit. e) şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b). Baza de calcul ≤  nr. asiguraţilor x valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Pentru anul 2012 :  10.585 lei (2.117 lei câştigul salarial mediu brut x 5) x nr. salariaţi. În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă. B. Baza lunară de calcul Contribuţia de asigurări sociale de ...

continuare →

Excepţii de la plata contribuțiilor sociale

Generale a) Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. b) Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie ...

continuare →

Depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale

Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e), sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia 112. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, următoarele categorii de persoane (art. 58 alin. (2) ) depun trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului declaraţia 112: a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; ...

continuare →

Baza de calcul pentru contribuţii sociale datorate de diferite persoane

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 . Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj. Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de ...

continuare →