12 Decembrie, 2019

Aspecte privind contribuţia de asigurări sociale

Vă prezentăm astăzi câteva aspecte privind contribuţia de asigurări sociale, informaţii care se regăsesc în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Categorii de contribuabili Potrivit Legii 263/2010, în sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz,  asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor pentru cadrele militare trecute în rezervă, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii. De asemenea, sunt contribuabili  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. Totodată, contribuabil mai este şi Agenţia Naţională ...

continuare →

Contribuţia la Fondul pentru mediu în contul deşeurilor necolectate

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în M.Of.nr. 196 din 22 martie a.c., a modificat actul normativ – Ordinul nr. 578/2006 – dat pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare. În materialul de faţă ne referim la modul de calcul al contribuţiei de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale, începând cu data de 1 iulie 2010. Contribuţia, care este prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa ...

continuare →

Contribuţia de 2 lei/kg la Fondul pentru mediu

Potrivit OUG nr.196/2009, plătesc la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobată prin Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 şi modificată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032(2011 (publicat în M.Of.nr.196 din 10 martie a.c.) stabileşte că obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin ...

continuare →