12 Noiembrie, 2019

Baza de calcul pentru contribuţii sociale datorate de diferite persoane

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 . Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj. Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de ...

continuare →

Aspecte privind contribuţia de asigurări sociale

Vă prezentăm astăzi câteva aspecte privind contribuţia de asigurări sociale, informaţii care se regăsesc în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Categorii de contribuabili Potrivit Legii 263/2010, în sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz,  asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor pentru cadrele militare trecute în rezervă, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii. De asemenea, sunt contribuabili  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. Totodată, contribuabil mai este şi Agenţia Naţională ...

continuare →