20 Iulie, 2019

O nouă sancţiune: penalitatea

Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare (acel termen de graţie), precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Nivelul penalităţii este de 10% din: a) Rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz. b) Diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare. ...

continuare →

Până pe 25 martie se depune Formularul 101 – Declaraţia privind impozitul pe profit

Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă au declarat sau nu impozit pe profit la trimestrul IV, au obligaţia depunerii formularului 101 până la 25 martie 2012. Declaraţia îşi are temeiul legal în art.35 din Codul fiscal, cu reglementările de aplicare date prin OPANAF nr.101/2008, astfel cum acest ordin a fost modificat şi completat prin OPANAF nr. 70/2012 (Monitor oficial nr. 75/2012). Menţionăm şi recentele modificări, incidente, aduse la Codul de procedură fiscală, prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012. ● Obligaţia depunerii declaraţiei, până la 25 martie, potrivit art.35 Cod fiscal şi Art.II din ordonanţa Guvernului nr. 2/2012, nu se referă la: - organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; - contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură ...

continuare →

Venitul net anual stabilit pe baza normelor de venit

Potrivit art. 49 Cod fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele provenind din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii. Semnalăm câteva reglementări recente în legătură cu tema propusă. Dispoziţiile aceluiaşi articol prevăd că nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în conformitate cu activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. La sfârşitul anului trecut, Guvernul a aprobat – prin H.G. nr. 1260/2011, publicată în M.Of. nr. 933/2011 – sectoarele de activitate, astfel cum sunt definite prin Legea dialogului social nr.62/2011. Anterior, ...

continuare →

Ce trebuie să ştim despre Registrul unic de control

Regimul juridic şi sancţiunile referitoare la registrul unic de control sunt prevăzute în Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control. Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia sa ţină registrul unic de control. Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora. Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia impotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege. Organele de control au obligaţia de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparţin, numărul legitimatiei de control, numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi temeiul ...

continuare →

31 ianuarie – termenul pentru dreptul de opţiune

La data de 31 ianuarie 2012 expiră termenul până la care pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real contribuabilii persoane fizice care obţin venituri a căror impunere are la baza normele anuale de venit şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală. În veniturile a căror impunere are la baza normele anuale de venit se includ: ● venituri din activităţi independente; ● venituri din activităţi agricole; ● venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. Opțiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabili pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilii nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului ...

continuare →

Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

Dintre modificările şi completările aduse Codului fiscal de recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.125/2011, atragem atenţia asupra unui nou articol, pe tema enunţată în titlu, introdus în Titlul II – “Impozitul pe profit”, Capitolul 2 – “Calculul profitului impozabil”. Noul articol din Codul fiscal, numerotat 193, la care ne referim, prevede obligaţia contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului impozabil de a avea în vedere şi următoarele reguli: a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând diferenţele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului BNR nr.3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea ...

continuare →

Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați

Precizările de procedură fiscală pe această temă au fost, recent, modificate prin Ordonanța Guvernului nr.29/2011, dată pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare. O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie și a intrat în vigoare de la 17 septembrie a.c. Tratate în articolul 781 din Codul de procedură fiscală, precizările referitoare  la Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, astfel cum au fost modificate prevăd că, în cazul în care contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi, şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii: - nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege; - se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu ...

continuare →