21 August, 2019

Suspendarea contractului individual de muncă

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni, conform art. 49, Codul Muncii: - de drept; - prin acordul părţilor; - prin actul unilateral al uneia dintre părţi. Efectele suspendării Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect: - suspendarea prestării muncii de către salariat; - suspendarea plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor dacă acestea sunt prevăzute prin: - legi speciale; - contractul colectiv de muncă aplicabil; - contractele individuale de muncă sau prin regulamente interne. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept ...

continuare →

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angjator prin: delegare sau detaşare. Cele două forme de modificare unilaterală a contractului individual de muncă presupun faptul că salariatul îşi desfăşoară activitatea într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, în această perioadă păstrându-şi funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Delegarea Delegarea presupune exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă (art. 43, Codul Muncii). Delegarea se dispune pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni. Prelungirea delegării se poate realiza pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. (art. 43) Pe perioada delegării salariatul are dreptul la. - plata cheltuielilor de transport şi cazare; - o indemnizaţie de delegare. Drepturile de delegare se ...

continuare →

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Prin derogare de la regula reprezentată de încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată (art. 82, Codul Muncii). Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie: * numai în formă scrisă; * cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Durată * Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. (art. 84) * Între aceleaşi părţi se pot încheia succesivcel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. * Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinatăsunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. * Contractul individual ...

continuare →