12 Noiembrie, 2019

Seminar de legislaţia muncii, evaluarea personalului şi SSM

Organizator: World Trade Institute Bucharest     Data: 28-30 iunie 2013  Locul de desfăşurare: Hotel Parc, Mamaia  În ce constă evenimentul?  În cadrul acestui seminar interactiv, se vor prezenta şi se vor interpreta noutăţile legislative şi normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislaţiei muncii, dar şi aspecte care ţin de evaluarea personalului. Seminarul se adresează agenţilor economici, care vor beneficia de informaţie la zi, completă şi din cea mai autorizată sursă: Ministerul Muncii.  Lectori:Dna Gabriela RADU, Inspector de stat – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeDl Nicolae Voinoiu, Director – Direcţia Control, Securitate şi Sănătate în Muncă – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeTemele conferinţei Partea I – Evaluarea personalului         1. Scopul evaluării personalului 2. Domeniul de aplicare și caracteristicile evaluării performanțelor angajaților3. Etapele evaluării performanțelor angajaților4. Pregătirea evaluării și etapele acesteia- Definirea obiectivelor alese- Alegerea criteriilor de evaluare- Alegerea metodei de evaluare și a periodicității.8. Cine ...

continuare →

Încetarea de drept a Contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă existent încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei ...

continuare →

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată

În Monitorul Oficial nr.225 din 31 martie a fost publicată Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii care, aşa cum se arată în preambulul modificat, “reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.” Legea intră în vigoare la 30 aprilie 2011. În prezentarea de faţă ne referim la modificările care privesc contractul individual de muncă. ● Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 81, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. ● Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. ● Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată ...

continuare →