21 Februarie, 2019

Tratamentul aplicabil rezervelor din reevaluare în cazul contabilităţii unui ONG

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului “Rezerve din reevaluare”, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din OMFP nr. 1969/2007. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Reguli contabile Cu ajutorul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii. Operaţiunile contabile 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, conform documentelor justificative: % 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi ...

continuare →

Tratamentul aplicabil creditelor bancare pe termen lung în cazul contabilităţii unui ONG

Cu ajutorul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate. Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective creditate. Contul 162 “Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate. Operaţiunile contabile 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma creditelor pe termen lung primite, conform documentelor justificative: 512 “Conturi curente la bănci” = 162 “Credite bancare pe termen lung” 2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar, conform documentelor justificative: 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 162 “Credite bancare pe termen lung” 3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma creditelor pe termen lung rambursate, conform documentelor justificative: 162 “Credite bancare pe termen lung” ...

continuare →

Tratamentul aplicabil rezervelor în cazul contabilităţii unui ONG

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale. Reguli contabile Cu ajutorul contului 106 “Rezerve” se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 106 “Rezerve” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente ...

continuare →

Tratamentul aplicabil provizioanelor în cazul contabilităţii unui ONG

Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. Provizioanele în cazul contabilităţii unui ONG Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: 1. datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau ...

continuare →

Tratamentul aplicabil cheltuielilor de constituire în cazul contabilităţii unui ONG

Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în activităţile desfăşurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Cheltuielile de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni, cheltuieli de publicitate, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). Reguli contabile Cu ajutorul contului 201 “Cheltuieli de constituire” se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial). Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop ...

continuare →

Înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea ONG-urilor

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.1969 din 2007, modificat ulterior prin Ordinul MEF nr.2869 din 2010. Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice, pentru consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. Contabilitatea cheltuielilor privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: ● cheltuieli de exploatare, care cuprind: ...

continuare →